Administracija

Gimnazijos steigėjai – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija.

Gimnazijos veiklą prižiūri 5 asmenų Direktorių taryba. Jos narius, Jėzaus draugijos atstovus, skiria Lietuvos ir Latvijos provincijolas. Direktorių taryba tvirtina Mokyklos tarybos nutarimus. Mokyklos tarybos nariai yra Mokytojų tarybos, Tėvų komiteto ir Mokinių tarybos delegatai: po 3 asmenis. Gimnazijai vadovauja direktorius. Jį skiria provincijolas. Gimnazija turi Lietuvos ir Latvijos provincijolo skirtą kapelioną, kuris atsako už tikybos dėstymą ir popamokinę veiklą. Skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakąs už ugdymo turinį ir programų vykdymą. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams padeda gimnaziją aprūpinti materialiniais ištekliais, techninėmis priemonėmis, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą.

 

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Direktorius Kun. Artūras Sederevičius SJ

(5) 2615433
admin@vjg.lt

Kapelionas Kun. Vytautas Sadauskas SJ (5) 2615436
vytautasmagis@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (5–8 kl.) Auksė Zavickienė (5) 2615436
auksez@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (I–IV kl.) Jurgita Maigytė (5) 2615436
j.maigyte@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Paulius Mieželis

(5) 2615436
paulius@vjg.lt

Mokinių kuratorius Antanas Dzimidavičius (5) 2615436
a.dzimidavicius@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Romas Jasulaitis (5) 2615436
romasjasulaitis@gmail.com
Vyr. finansininkė Renata Stankauskaitė (5) 2639483
bu@vjg.lt
Administracijos raštinė Laimutė Vainorienė (5) 2615436
admin@vjg.lt
Mokinių raštinė Virginija Larčenkienė (5) 2639480
vjg.mokiniai@gmail.com
Plėtra Juozapas Labokas 8 (650)12855
vp@vjg.lt
Socialinė pedagogė, Vaiko gerovės komandos vadovė Julija Minauskienė (5) 2615436
socialinepedagoge@vjg.lt
Psichologė Ieva Labokienė 8 (675) 97847
psichologe@vjg.lt


 

Atnaujinta: 2016-09-08