Mokestis už mokslą

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE MOKĖJIMO TVARKA 2017–2018 M.M.

 1. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje mokslas yra mokamas. Mokestis už mokslą (toliau Mokestis) mokamas 12 mėnesių per metus. 
  1.1. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokesčio dydis – 5–6 klasėms 60 Eur per mėnesį (720 Eur per metus), 5 - 6 dvikalbio ugdymo klasėms 70 Eur per mėnesį (840 Eur per metus), 7–8 klasėms 60 Eur per mėnesį (720 Eur per metus), 7–8 dvikalbio ugdymo klasėms – 75 Eur per mėnesį (900 Eur per metus), I–IV gimnazijos klasėms 55 Eur per mėnesį (660 Eur per metus).  
 2. Mokestis mokamas iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos.
 3. Mokestis gali būti mokamas iš anksto už kelis mėnesius ar visus metus.
 4. Mokestis mokamas tik finansinio pavedimo būdu (naudojantis internetine bankininkyste) į gimnazijos sąskaitą
  Nr. LT847044060001101282, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
 5. Pervedant pinigus, būtina nurodyti: mokinio vardą ir pavardę, klasę, laikotarpį, už kurį mokamas mokestis bei mokinio kodą laukelyje „Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje“.
 6. Tėvai kviečiami remti Gimnazijos solidarumo fondą. Fondas sudaromas iš tėvų, rėmėjų aukojamų lėšų. Jis skirtas mokiniams iš šeimų, turinčių finansinių sunkumų, paremti. Lėšos gali būti skiriamos mokiniams, aktyviai dalyvaujantiems gimnazijos veikloje ir gerai ar labai gerai besimokantiems, remti. Pinigus galima pervesti į 4 punkte nurodytą sąskaitą, pažymint, kad jie skirti Solidarumo fondui.
 7. Jei dėl sunkių materialinių sąlygų šeima negali sumokėti viso Mokesčio, jai gali būti daroma nuolaida, trūkstamas lėšas kompensuojant iš Gimnazijos solidarumo fondo.
 8. Gimnazija neprivalo taikyti nuolaidų ar atleisti nuo mokesčio.
 9. Svarstoma dėl galimų nuolaidų (mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo) pateikus prašymą raštu gimnazijos direktoriui ir dokumentus, patvirtinančius sunkią socialinę padėtį šeimoje.

  Prašymo forma.

 10. Atleidimo nuo Mokesčio ar Mokesčio sumažinimo klausimus svarsto direktoriaus sudaryta komisija 2 kartus per metus: spalio ir vasario mėn. pradžioje. Prašymai pateikiami iki spalio 1 d. ir vasario 1 d.
 11. Nuolaidos (skiriamos pašalpos) dydis nustatomas individualiai išanalizavus pateiktus dokumentus ir/ar pokalbio metu aptarus šeimos finansines galimybes.
 12. Pirmenybė, darant nuolaidą ar visiškai atleidžiant nuo mokesčio, teikiama gerai ar labai gerai besimokantiems, aktyviai dalyvaujantiems vertybių ugdymo programose ar socialinėje praktikoje, savanoriškose programose mokiniams.
 13. Nuolaidos gali būti taikomos ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, bet, vėl pateikus reikalingus dokumentus ir susipažinus su situacija, gali būti suteikiamos kiekvienais metais.
 14. Tėvų išvykimas dirbti į užsienį, užregistravimas Darbo biržoje nėra pakankama atleidimo nuo Mokesčio priežastis.
 15. Gali būti pasiūlytos mokesčio alternatyvos (pvz., dalyvavimas talkose, budėjimas diskotekose, stovykloje ir kt.).
 16. Mokiniui išvykus ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, svarstomas (sprendžiamas) Mokesčio mokėjimo klausimas.
 17. IV gimnazijos klasių mokiniai Mokestį moka iki birželio 1 d.
 18. Su laiku ar visai (ilgiau nei 3 mėn.) Mokesčio nemokančiais mokiniais bei tėveliais (globėjais/rūpintojais) gali būti nutraukta Mokymosi sutartis.

Atnaujinta: 2017-09-14