Pasiekimų vertinimas

Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema:

  1. tikybos, menų dalykų, kūno kultūros, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir pasirenkamųjų dalykų, pasiekimams vertinti taip pat taikoma 10 balų vertinimo sistema;
  2. vertinimai, gauti mokant integruotai matematikos ir informacinių technologijų, įskaitomi į matematikos, mokomojo dalyko, vertinimą;
  3. I–II gimnazijos klasių mokinių, besimokančių  technologijų integruotu būdu, technologijų, mokomojo dalyko, pasiekimai vertinami įrašu: įskaityta/neįskaityta;
  4. dalyko programos modulio ar diferencijuoto  mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į dalyko įvertinimą;
  5. pažymiais nevertinami žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas lankančių mokinių pasiekimai, įrašoma įskaityta/neįskaityta.

Apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai žodžiu ir raštu informuojami asmeniškai (pažymiai garsiai neskelbiami) el. būdu., konsultacijų metu.


Atmintinė penktokui