Vizija ir misija

Vilniaus jėzuitų gimnazija yra viena iš 120 Europos jėzuitų mokyklų.

Vilniaus jėzuitų gimnazija – viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų – Collegium Vilnense Societati Jesu – įsteigta 1570 m.; atkurta 1995 m.
Adresas – Augustijonų g. 5, LT-01127, Vilnius.
Kodas – 291812440.
Pagrindinės veiklos pavadinimas – Bendrasis vidurinis mokymas.
Steigėjas – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija.
                     
Gimnazija veiklą grindžia Romos Katalikų Bažnyčios mokymu, Jėzuitų auklybos pagrindais ir IPP praktinis pritaikymas, kurių esminės nuostatos atitinka demokratinius bei humanistinius Lietuvos mokyklos principus. Jėzuitų ugdymo institucija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
Gimnazija ugdymą grindžia savo parengtomis programomis, savo reikmėms pritaikytomis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis arba savo pačių parengtomis ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis. Ugdymo turinys sudaro sąlygas įgyti valstybinius išsilavinimo standartus atitinkančias žinias, bendruosius gebėjimus, kompetencijas, būtinas visaverčiam šiuolaikinės visuomenės nariui.
Gimnazija įgyvendina pagrindinio bei vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.

Vilniaus jėzuitų gimnazija – katalikų tikėjimo bei jėzuitų auklybos principais besivadovaujanti, atvira visiems žmonėms švietimo institucija.

VIZIJA
Nuolat auganti, besimokanti, glaudžios vienybės su Dievu ir tarpusavyje siekianti, veiklaus tikėjimo bendruomenė, ugdanti asmenybę kitiems, gebančią puoselėti tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą besikeičiančioje visuomenėje.
Moderni, atvira naujovėms švietimo institucija, tikslingai organizuojanti ugdymo procesą ir teikianti kokybišką gimnazijinį ir neformalųjį išsilavinimą.
 
MISIJA
Vilniaus jėzuitų gimnazijos misija - ugdyti asmenis, atsidavusius kitiems, gebančius lavintis visą gyvenimą ir puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą modernioje visuomenėje.
 
STRATEGINIAI PRIORITETAI
  • Kokybiškas visuminis ugdymas;
  • Finansinio stabilumo užtikrinimas.
     
STRATEGINIAI TIKSLAI
  • Užtikrinti aukštą švietimo kokybę;
  • Sukurti dvasinio ir vertybinio ugdymo tęstinę sistemą;
  • Sukurti finansavimo užtikrinimo sistemą.

Atnaujinta: 2021-01-04