Administracija

Gimnazijos steigėjai – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija.

Gimnazijos veiklą prižiūri 5 asmenų Direktorių taryba. Jos narius, Jėzaus draugijos atstovus, skiria Lietuvos ir Latvijos provincijolas. Direktorių taryba tvirtina Mokyklos tarybos nutarimus. Mokyklos tarybos nariai yra Mokytojų tarybos, Tėvų komiteto ir Mokinių tarybos delegatai: po 3 asmenis. Gimnazijai vadovauja direktorius. Jį skiria provincijolas. Gimnazija turi Lietuvos ir Latvijos provincijolo skirtą kapelioną, kuris atsako už tikybos dėstymą ir popamokinę veiklą. Skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakąs už ugdymo turinį ir programų vykdymą. Ūkio vedėjas padeda gimnaziją aprūpinti materialiniais ištekliais, techninėmis priemonėmis, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą.

 

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Direktorė ses. Edita Šicaitė, SSC

(5) 2615433
admin@vjg.lt

Kapelionas kun. Algimantas Gudaitis, SJ (5) 2615433
Kapelionas kun. Vytautas Sadauskas, SJ (5) 2615436
vytautasmagis@gmail.com
Direktorės pavaduotoja ugdymui (5–8 kl.) Auksė Zavickienė (5) 2615436
auksez@gmail.com
Direktorės pavaduotoja ugdymui (I–IV kl.) Jurgita Maigytė (5) 2615436
j.maigyte@gmail.com
Direktorės pavaduotoja ugdymui Ieva Giniotytė

(5) 2615436
ieva.giniotyte@gmail.com

Ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Dzimidavičius (5) 2615436
a.dzimidavicius@gmail.com
Ūkio dalies vedėjas Rimantas Šimkūnas (5) 2615436
Vyr. finansininkė Renata Brazionienė (5) 2639483
bu@vjg.lt
Buhalterė Jacinta Baciuškaitė (5) 2639483
bu@vjg.lt
Personalo administratorė Laimutė Vainorienė (5) 2615436
admin@vjg.lt
Mokinių administratorė Virginija Larčenkienė (5) 2639480
vjg.mokiniai@gmail.com
Bibliotekos ir Audiovizualinių medijų centro vadovė Rūta Grišinaitė
8 (621) 16077
Plėtros skyriaus vadovė Julija Varanavičiūtė 8 (650)12069
pr@vjg.lt

Socialinės praktikos koordinatorė

Živilė Petrulionienė (5) 2615436
vjgsocialinepraktika@gmail.com

Socialinė pedagogė
 

Erika Jokšaitė

(5) 2615436
erika.joksaite@gmail.com

Psichologė Valdonė Isiūnaitė 8 (675) 97847
valdone.psy@gmail.com
Vertybių ugdymo programų koordinatorė Goda Sungailaitė (5) 2615436
admin@vjg.lt


 

(5) 2615436
admin@vjg.lt

Atnaujinta: 2020-07-02