Administracija

Gimnazijos valdymas

Gimnazijos steigėjai – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija.

Gimnazijos veiklą prižiūri 5 asmenų Direktorių taryba. Jos narius, Jėzaus draugijos atstovus, skiria Lietuvos ir Latvijos provincijolas. Direktorių taryba tvirtina Mokyklos tarybos nutarimus. Mokyklos tarybos nariai yra Mokytojų tarybos, Tėvų komiteto ir Mokinių tarybos delegatai: po 3 asmenis. Gimnazijai vadovauja direktorius. Jį skiria provincijolas. Gimnazija turi Lietuvos ir Latvijos provincijolo skirtą kapelioną, kuris atsako už tikybos dėstymą ir popamokinę veiklą. Skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakąs už ugdymo turinį ir programų vykdymą. Ūkio vedėjas padeda gimnaziją aprūpinti materialiniais ištekliais, techninėmis priemonėmis, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą.

Bendrais klausimais kreipkitės: tel. 8 (5) 2615436, el. p. admin@vjg.lt

Administracija

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktai

Direktorė

ses. Edita Šicaitė, SSC

(5) 2615433   admin@vjg.lt

Kapelionas

kun. Algimantas Gudaitis, SJ

(5) 2615433   vjg.kapelionas@gmail.com

Kapelionas

kun. Vytautas Sadauskas, SJ

                       vytautasmagis@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui
(5–8 kl.)

Auksė Zavickienė

(5) 2615436    auksez@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui
(I–IV kl.)

Jurgita Maigytė

(5) 2615436    j.maigyte@gmail.com

Direktorės pavaduotoja neformaliam ugdymui

Ieva Giniotytė

(5) 2615436    ieva.giniotyte@gmail.com

Direktorės pavaduotojos pradiniam ugdymui

Audronė Correia,

Margarita Pičuginaitė

8 640 52536    admin@vjg.lt

Ugdymo skyriaus vedėjas

Antanas Dzimidavičius

(5) 2615436     a.dzimidavicius@gmail.com

Ūkio dalies vedėjas

Rimantas Šimkūnas

(5) 2615436     admin@vjg.lt

Vyr. finansininkė

Renata Brazionienė

(5) 2639483     fin@vjg.lt

Buhalterė

Jacinta Baciuškaitė

(5) 2639483     bu@vjg.lt

Plėtros skyriaus vadovė

Julija Varanavičiūtė

8 650 12069     pr@vjg.lt

Personalo administratorė

Laimutė Vainorienė

(5) 2615436     admin@vjg.lt

Mokinių administratorė

Virginija Larčenkienė

(5) 2639480     vjg.mokiniai@gmail.com

Lojoteka

Edukacinio medijų centro vadovė

Rūta Grišinaitė

8 621 16077     lojoteka@gmail.com

Audiovizualinių medijų centro specialistas

Vytenis Gadliauskas

8 682 07816     lojoteka@gmail.com

Bibliotekos vedėja

Asta Karklienė

8 640 52536    lojoteka@gmail.com

Skaityklos vedėja

Danguolė Kazlauskienė

Švietimo pagalbos specialistai

Socialinės praktikos koordinatorė

Živilė Petrulionienė

(5) 2615436     vjgsocialinepraktika@gmail.com

Socialinė pedagogė 

Erika Jokšaitė

(5) 2615436     erika.joksaite@gmail.com

Psichologė

Valdonė Isiūnaitė

8 675 97847     valdone.psy@gmail.com

Vertybių ugdymo programų koordinatorė

Goda Sungailaitė

8 650 81338     goda@vjg.lt

Mentorystės programos koordinatorius

Paulius Narušis

8 650 73376     paulius.narusis@sjedu.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Jolanta Jakšienė

8 682 53846     jolanta.jaksiene@gmail.com

Atnaujinta: 2021-05-05