Atlyginimas už ugdymą

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus jėzuitų gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokėjimo už ugdymą tvarka nustato mokinių, kurie mokosi Gimnazijoje, atlyginimo už ugdymą mokėjimo dydį, jo panaudojimą, mokėjimo tvarką, atsakomybę ir lengvatas.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 2011 Nr. 38-1804) 72.2 punktu, mokslas Gimnazijoje yra mokamas.
3. Atlyginimo už ugdymą dydį nustato mokyklos savininkas.
4. Nuo 2018–2019 m. m. atlyginimo už ugdymą per metus dydis:
4.1. 5 klasių mokiniams (mokymo sutartis sudaryta 2018 m.) per mokslo metus yra 960 Eur, 5 klasės mokiniams, kurioje mokoma dviejų užsienio kalbų vienodu pasiekimų lygmeniu, –1080 Eur per metus.
4.2. 6 klasių mokiniams (mokymo sutartis sudaryta 2017 m.) per mokslo metus yra 900 Eur, 6 klasės mokiniams, kurioje mokoma dalyko ir užsienio kalbos integruoto ugdymo, – 1020 Eur per metus.
4.3. 7–8 klasių mokiniams (mokymo sutartis sudaryta 2016 m.) per metus yra 900 Eur, 7–8 klasės mokiniams, kurioje mokoma dalyko ir užsienio kalbos integruoto ugdymo, – 1020 Eur per metus.
4.4. I–IV klasių mokiniams (mokymo sutartis sudaryta 2017 m. ar anksčiau) yra 840 Eur per metus.
5. Savininkas gali keisti atlyginimo už ugdymą dydį apie tai prieš 6 mėnesius iki pakeitimo (jei mokymo sutartyje nenustatyta kitaip) pasirašytinai informavęs tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinį. Apie atlyginimo dydžio pakeitimą skelbiama Gimnazijos internetiniame puslapyje.

II. ATLYGINIMO UŽ UGDYMĄ TVARKA IR TERMINAI

6. Atlyginimas už ugdymą mokamas už metus, dalijant į dvi lygias dalis:
6.1. už pirmąjį pusmetį turi būti sumokėtas iki gruodžio 1 d.
6.2. už antrąjį pusmetį turi būti sumokėtas iki gegužės 1 d.
7. Atlyginimas už ugdymą gali būti sumokėtas iš karto už abu pusmečius.
8. Atlyginimas už ugdymą atsižvelgiant į šeimos sunkias finansines galimybes (suderinus su gimnazijos direktoriumi raštu) gali būti mokamas dalimis, bet visa suma už metus turi būti sumokėta iki birželio 1 d.
9. Mokinys, pradėjęs lankyti Gimnaziją vėliau negu rugsėjo 1 d., moka visą metinę atlyginimo už ugdymą sumą.
10. Atlyginimas už ugdymą mokamas tik finansinio pavedimo būdu (naudojantis internetine bankininkyste) į gimnazijos sąskaitą Nr. LT847044060001101282, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Pervedant pinigus, būtina nurodyti: mokinio vardą ir pavardę, klasę, laikotarpį, už kurį mokamas mokestis bei mokinio kodą laukelyje „Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje“.

III. ATLYGINIMO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

11. Gimnazijos mokiniams atlyginimo už ugdymą lengvatos (sumažinimo ar atleidimo) gali būti taikomos:
11.1. mokiniams, kurių mokymosi rezultatai puikūs arba labai geri, arba kurie garsina Gimnazijos vardą šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose; ypač aktyviai dalyvauja Gimnazijos veikloje;
11.2. esant šeimos sunkioms materialinėms salygoms, pateikus prašymą raštu Gimnazijos direktoriui ir dokumentus, patvirtinančius sunkią socialinę padėtį šeimoje.
12. Atleidimo nuo atlyginimo už ugdymą ar jo sumažinimo klausimus svarsto direktoriaus sudaryta komisija 2 kartus per metus: rugsėjo mėn. ir vasario mėn. pradžioje. Prašymai pateikiami iki rugsėjo 15 d. ir vasario 1 d.
Prašymo forma
13. Lengvatos gali būti taikomos ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, bet, vėl pateikus reikalingus dokumentus ir susipažinus su situacija, gali būti suteikiamos kiekvienais metais.
14. Už suteiktą lengvatą mokinys įsipareigoja parašyti padėką geradariams, kompensavusiems atlyginimą už ugdymą.
15. Tėvų išvykimas dirbti į užsienį, užregistravimas Darbo biržoje nėra pakankama atleidimo nuo atlyginimo už ugdymą priežastis.
16. Mokiniui išvykus ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, svarstomas (sprendžiamas) atlyginimo už ugdymą mokėjimo klausimas.
17. Gimnazijos mokytojų ir darbuotojų vaikams atlyginimo už ugdymą mokėjimas netaikomas.
18. Gimnazija neprivalo taikyti lengvatų ar atleisti nuo atlyginimo už ugdymą.

IV. ATLYGINIMO UŽ UGDYMĄ PANAUDOJIMAS

19. Tėvų (globėjų, rūpintojų) mokamo atlyginimo už ugdymą lėšos naudojamos:
19.1. ugdymo proceso užtikrinimui ir kokybės gerinimui, ūkio išlaidoms, vertybių ugdymo programoms ar kitoms programoms finansuoti;
19.2. Gimnazijos darbuotojams skatinti, mokymo priemonėms, naujiems pastatams ar
įrangai įsigyti, gimnazijos pastatams rekonstruoti bei kitiems darbams ar prekėms, jei pirmiausiai patenkinami 19.1. punkte išvardyti poreikiai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami remti Gimnazijos Solidarumo fondą. Fondas sudaromas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), rėmėjų aukojamų lėšų. Jis skirtas mokiniams iš šeimų, turinčių finansinių sunkumų, paremti. Lėšos gali būti skiriamos mokiniams, aktyviai dalyvaujantiems gimnazijos veikloje ir gerai ar labai gerai besimokantiems, remti. Pinigus galima pervesti į 10 punkte nurodytą sąskaitą, pažymint, kad jie skirti Solidarumo fondui.
21. Su mokiniais bei tėvais (globėjais, rūpintojais), nesumokančiais laiku (per 3 mėnesius nuo 6 šios tvarkos punkte nustatyto mokėjimo už ugdymą termino) atlyginimo už ugdymą, gali būti nutraukta mokymo sutartis.
22. Mokiniui išvykus iš gimnazijos atlyginimas už ugdymą negrąžinamas. Jei buvo sumokėta už metus, o mokinys iš Gimnazijos išvyksta pirmąjį pusmetį, sumokėta suma už antrąjį pusmetį grąžinama.
23. Ši tvarka skelbiama Gimnazijos svetainėje internete www.vjg.lt.

_______________________________________

 

Atnaujinta: 2018-08-21