Priėmimas į 9 (I gimnazijos) klasę

VJG priimamų mokinių ne konkurso tvarka sąrašo sudarymo kriterijai

Vadovaudamasi Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių priėmimo 2022-2023 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašo 6 p., Priėmimo komisija nustato priimamų mokinių ne konkurso tvarka sąrašo sudarymo kriterijus:

a) 8 klasės I pusmečio mokinių gerovės programos duomenys (paskatinimai, nuobaudos, įvykiai, į sudaromą sąrašą negali būti įtrauktas mokinys(-ė), jei Mokymo sutarties ir/ar Mokinių nuostatų pažeidimas fiksuotas kaip įvykis);

b) I pusmečio mokomųjų dalykų galutinių įvertinimų vidurkis yra ne žemesnis nei 9,00 (devyni).

c) Priėmimo komisija pasilieka teisę išbraukti mokinį iš sąrašo ir nesudaryti Mokymo sutarties I-II gimnazijos klasėse, jei mokinys šiurkščiai pažeistų VJG tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytas darbo tvarkos ir elgesio taisykles.

Remiantis pirmais dviem kriterijais sudaromas priimamų ne konkurso tvarka mokinių sąrašas iki kovo 1 d. (imtinai) ir šeimos informuojamos asmeniškai.

Priėmimo komisija