TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

PATVIRTINTA
Vilniaus jėzuitų gimnazijos
direktoriaus 2024-02-09
įsakymu Nr. V-36

Provinciolas LT

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ APSAUGOS NUO SEKSUALINIO SMURTO TVARKOS APRAŠAS

                     

Turinys

Dokumento paskirtis 

Bendrosios gairės

Pagrindinės sąvokos

Seksualinio smurto prieš mokinius prevencija

Įdarbinimas

Mokymai

Gimnazijos internetinio tinklo ir skaitmeninių aplinkų saugumo užtikrinimas

Dviejų suaugusiųjų taisyklė

Darbuotojo etiško elgesio taisyklės

Pirmieji darbuotojo žingsniai, sulaukus pranešimo

Reagavimas į gautą pranešimą: pagrindinės procedūros, kurių turi laikytis gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Baigiamosios nuostatos

 

Dokumento paskirtis

Šiame apraše nustatomos būtiniausios mokinių, kuriais rūpinasi Vilniaus jėzuitų gimnazija (toliau - Gimnazija) darbuotojai, apsaugos nuo seksualinio smurto gairės. Tais atvejais, kai Gimnazija dirba su partneriais, šie partneriai, rūpindamiesi jų programose dalyvaujančiais mokiniais, taip pat privalo laikytis šios tvarkos. Šia tvarka siekiama:

 1. Užtikrinti pagarbų ir darnų gimnazijos ugdomojoje veikloje dalyvaujančių mokinių tarpusavio ir suaugusiųjų su mokiniais bendravimą;
 2. Išvengti seksualinio priekabiavimo ir smurto apraiškų;
 3. Apibrėžti priemones, kurių Gimnazija imsis siekdama apsaugoti mokinius nuo seksualinio smurto;
 4. Apibrėžti Gimnazijos veiksmų seką tais atvejais, kai gaunami duomenys apie seksualinio smurto atvejus.

 

Bendrosios gairės 

Gimnazija įsipareigoja pasirašytinai supažindinti visus darbuotojus su Mokinių apsaugos nuo seksualinio smurto tvarkos aprašu. Gimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę gauti informaciją apie tai, kaip pranešti apie susirūpinimą keliančius atvejus ar įtarimus dėl seksualinio smurto. Visi Gimnazijos vadovai yra atsakingi už šios tvarkos įgyvendinimą. 

Šioje tvarkoje vadovaujamės:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu

Įsakymas dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje 

Įsakymas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo 

Ignaco Lojolos pedagoginė paradigma

Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos

 

Pagrindinės sąvokos

Darbuotojai - visi asmenys, dirbantys Gimnazijoje pagal darbo, profesinės praktikos atlikimo, savanorystės sutartis arba pagal atskirus susitarimus.

Mokinys - nepilnametis arba pilnametystės sulaukęs asmuo, kuris mokosi Gimnazijoje. 

Seksualinis smurtas – tyčinės nusikalstamos veikos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui“, padaromos nepilnamečiui, taip pat pelnymasis iš nepilnamečio prostitucijos, nepilnamečio įtraukimas į prostituciją ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas nepilnamečiui, nepilnamečio vertimas užsiimti prostitucija, nepilnamečio išnaudojimas pornografijai ar disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas nepilnametis arba asmuo pateikiamas kaip nepilnametis, ar nepilnamečio įtraukimas į seksualinę vergovę ir kitos nepilnamečio seksualinio išnaudojimo formos. 

Smurtas prieš mokinį - veikimu ar neveikimu daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis, nepriežiūra ar kitas poveikis, jeigu:

 • pažeminta mokinio garbė ir (ar) orumas;
 • jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai;
 • buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, dėl to mokinys mirė. 

Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš mokinį panaudojama fizinė jėga ir mokiniui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus mokinio fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.

Pranešimą teikiantis asmuo - asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai per kitą šalį teikia informaciją (susirūpinimą, įtarimus) apie mokinio apsaugos nuo seksualinio smurto pažeidimus. 

Privalomas pranešimas - teisinė prievolė pranešti apie įtarimą dėl smurto prieš nepilnametį asmenį. Teisės aktai dėl privalomo pranešimo yra viršesni už bet kokį profesinį elgesio kodeksą ar etikos gaires, kurios gali būti taikomos konkrečiai profesijai.

 

Seksualinio smurto prieš mokinius prevencija

Įdarbinimas

Gimnazija, siekdama užtikrinti mokinių saugumą, būsimiems darbuotojams ir savanoriams taiko saugaus įdarbinimo procedūrą. Privalomai reikalaujama pateikti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą, kad asmuo nėra teistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus.

Būsimi darbuotojai yra supažindinami su šiuo aprašu. Visi darbuotojai įsipareigoja laikytis Darbuotojo etiško elgesio taisyklių bei įsipareigojimą patvirtina savo parašu iki darbo Gimnazijoje pradžios (priedas nr. 1).

Mokymai

Mokymai darbuotojams. Visi Gimnazijos darbuotojai, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbantys su mokiniais, turi išklausyti mokymus arba instruktažą apie savo pareigas, numatytas šioje tvarkoje. Pradinis įvadinis mokymas seksualinio smurto prevencijos tema atliekamas po darbuotojo paskyrimo, dviejų savaičių laikotarpiu nuo darbo pradžios. Siekiama, kad darbuotojai gebėtų atpažinti smurto prieš mokinius požymius, žinotų savo pareigas, susirūpinimą keliančių klausimų pateikimo tvarką ir savo vaidmenį stiprinant stebėseną. Šie mokymai kartojami ne rečiau kaip kartą per ketverius metus. Darbuotojų dalyvavimo mokymuose registraciją tvarko Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Papildomas mokymas. Visiems darbuotojams, kuriems reikalingas specifinis mokymas ar kvalifikacijos kėlimas, susijęs su jų darbu, jei tai pagerina mokinių apsaugos nuo seksualinio smurto paslaugų kokybę, turėtų būti suteikta atitinkama parama. Tai gali būti dalyvavimas išorės mokymuose arba konferencijose ir (arba) forumuose, sprendžiant mokinių teisių užtikrinimo klausimus. 

Mokymai mokiniams. Gimnazija, vadovaudamasi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis ugdymo programomis bei Mokyklos vadovo patvirtintu ugdymo planu, organizuoja ugdomąsias veiklas seksualinio smurto prevencijai įgyvendinti. Siekiama, kad bent vienas mokyklos darbuotojas turėtų kompetencijas ir žinotų metodus, skirtus mokyti mokinius atpažinti netinkamą elgesį bei seksualinį išnaudojimą. 

Mokymai tėvams. Pagal poreikį Gimnazija organizuoja tėvų ar kitų teisėtų atstovų švietimą apie vaikystę be smurto ir suteikia žinių, kaip saugoti vaikus nuo smurto ir seksualinio išnaudojimo. 

Gimnazijos internetinio tinklo ir skaitmeninių aplinkų saugumo užtikrinimas

Gimnazija techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrina žalingo turinio prieinamumo apribojimus Gimnazijos internetiniame tinkle. Gimnazija imasi visų įmanomų priemonių užkirsti kelią seksualinio smurto apraiškoms Gimnazijos virtualaus mokymosi aplinkoje.

Dviejų suaugusiųjų taisyklė

Dviejų suaugusiųjų taisyklė padeda užtikrinti mokinių ir su jais dirbančių suaugusiųjų saugumą. Taisyklė reiškia, kad, jei įmanoma, bet kokioje programoje, renginyje ar tarnystės veikloje, kurioje dalyvauja mokinys, visada turi dalyvauti ne mažiau kaip du suaugusieji arba ne mažiau kaip trys mokiniai. Geriausia, kad šie du suaugusieji nebūtų susiję giminystės ryšiais. 

2suaugusiu taisykle

Kai individualus kontaktas įeina į pareigas arba kitose situacijose, kai gali tekti bendrauti su mokiniu individualiai, bendravimas turėtų vykti kuo atviriau. Svarbu įvertinti ir sumažinti bet kokią riziką saugumui. Rekomenduojama užtikrinti, kad apie tokį kontaktą būtų informuoti mokinio tėvai ar kiti teisėti atstovai. Gimnazijos vadovas gali bet kada pareikalauti, kad darbuotojas paaiškintų individualaus susitikimo su mokiniu aplinkybes. Saugumui užtikrinti gali padėti paliekamos atviros kabinetų ir pokalbių kambarių durys ir (arba) kabinetai, kurių duryse yra stikliniai langai.

 

Darbuotojo etiško elgesio taisyklės

Dirbdamas su mokiniais, darbuotojas įsipareigoja neperžengti aiškių tinkamo fizinio ir emocinio bendravimo ribų ir laikosi šių taisyklių. 

Fizinis kontaktas

 1. Darbuotojas vengia  nebūtino fizinio kontakto su mokiniu. Supranta, kad fizinis kontaktas, ypač jei vyksta privačiose patalpose, lengvai gali būti neteisingai interpretuojamas ir sukelti įtarimų. Tais atvejais, kai toks kontaktas (pvz., apsikabinimas) yra būtinas ir tinkamas, vadovaujasi etika ir išlaiko santūrumą. Jei mokinys inicijuoja fizinį kontaktą iš draugiškumo, darbuotojas suteikia tinkamą, pagarbų ir trumpą atsaką.
 2. Nenaudoja fizinių bausmių, užtikrinant mokinių elgesio drausmę.
 3. Neatlieka už mokinį asmeninio pobūdžio veiksmų, kuriuos mokinys gali atlikti pats (pvz., apsitarnauti tualete, maudytis, apsirengti).

Psichologinis kontaktas

 1. Darbuotojas vengia per didelio emocinio prieraišumo, žinant mokinių ypatingą prieraišumą prie suaugusiųjų, autoritetų, vadovaujančių asmenų, kurie jiems yra pasitikėjimo ir saugumo garantas. Tai pastebėjus, mokinį nukreipia pas kitus suaugusius, kurie galėtų toliau juo rūpintis. Tai ypač aktualu mokiniams teikiant įvairias dvasines ir psichologines konsultacijas.
 2. Nedovanoja mokiniui dovanų, išskyrus atvejus, kai tai yra konkrečiai numatyta ir taikoma visiems mokiniams.
 3. Nevartoja žodžių ir posakių, kurie seksualiai provokuoja, žeidžia, gėdina kitą asmenį ir (arba) jų grupę.
 4. Darbo arba veiklos metu nevartoja alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų ir to nesiūlo mokiniams.

Bendravimas elektroninėje erdvėje ir audiovizualinių medijų kūrimas

 1. Darbuotojas elgiasi atsakingai, bendraudamas su mokiniais telefonu ir internetu. Naudoja Mokyklos patvirtintą elektroninio pašto adresą ir skaitmenines mokymo aplinkas. Nerekomenduojama įsitraukti į socialiniuose tinkluose esančias pokalbių svetaines su mokiniais.
 2. Rūpinasi, kad mokiniai neturėtų arba neturėtų galimybės įsigyti ar lengvai prieiti prie netinkamų internetinių svetainių, filmų, kitų video ar audio laikmenų. 
 3. Jei į darbuotojo kuriamus garso ar vaizdo įrašus patenka mokinys, visada užtikrinama, kad mokiniui negrėstų pavojus ar neigiamas poveikis. Tai reiškia, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai niekada negali būti žeminančio pobūdžio ir juose negali būti nepagarbos vaizduojamų asmenų orumui. Net gavus mokinio ir (arba) jo tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą, darbuotojas turėtų įvertinti gautos medžiagos tinkamumą dalinimuisi ir (arba) viešinimui. 

Veiklų organizavimas

 1. Darbuotojas užtikrina, kad bet kuri veikla, vykstanti ne Gimnazijos patalpose pamokų metu ir  (arba) po pamokų ir už kurią prisiima atsakomybę, būtų Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta.
 2. Užtikrina, kad bet kurioje veikloje būtų laikomasi Dviejų suaugusiųjų taisyklės.
 1. Po užsiėmimų mokinius patiki tik jų tėvams ar kitiems teisėtiems atstovams, nebent jie būtų suteikę leidimą vaiką patikėti kitam asmeniui.

Privalomas pranešimas

14. Darbuotojas praneša (raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) Gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie bet kokį įtarimą dėl mokinio galimai patirto seksualinio smurto. Nesant galimybių informuoti vadovą, privaloma pranešti policijai tel. nr. 112 ir (arba) savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui. 

Praneškite apie įtariamą mokinių apsaugos nuo seksualinio smurto tvarkos pažeidimą el. paštu

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gimnazijos direktoriaus įgaliotas atsakingas asmuo už pranešimų apie įtarimą dėl mokinio galimai patirto seksualinio smurto registravimą ir darbuotojų mokymą – psichologė Valdonė Isiūnaitė.

 Taip pat galima kreiptis į Vilniaus arkivyskupijos išklausymo tarnystę: https://www.vilnensis.lt/nepilnameciu-ir-pazeidziamu-grupiu-apsauga/

 

Pirmieji darbuotojo žingsniai, sulaukus pranešimo

Kiekvienas asmuo gali išreikšti susirūpinimą dėl to, ką patyrė ar matė, arba atskleisti informaciją, susijusią su mokinio apsaugos nuo seksualinio smurto pažeidimais, apie kurią buvo informuotas. 

Mokiniams, išreiškusiems susirūpinimą ar pateikusiems įtarimus, darbuotojas turėtų suteikti galimybę gauti reikiamą priežiūrą, konsultaciją ir paramą. Informaciją teikiantys asmenys turi būti išklausyti ir išgirsti, kad bet koks įtarimas ar atskleistas smurto atvejis būtų išnagrinėtas nuoširdžiai, veiksmingai ir profesionaliai. Norint atskleisti informaciją apie smurtą, reikia didžiulės drąsos ir didelio pasitikėjimo. Seksualinis smurtas prieš mokinius dėl savo pobūdžio gali pakirsti pasitikėjimą, todėl būtina, kad, asmeniui pasirengus papasakoti savo (ar kito asmens) istoriją, klausytojas reaguotų labai jautriai ir empatiškai.

Toliau nurodyti veiksmai gali padėti bet kuriam darbuotojui, kuriam teikiamas pranešimas.

 • Išlaikykite ramybę ir elkitės įprastai; nesakykite ir nerodykite, kad esate sukrėstas. 
 • Netardykite ir neklausinėkite mokinio. Jei mokinys apie smurtą praneša tiesiogiai jums, užduokite tik tokius klausimus, kurie reikalingi norint gauti pakankamai informacijos ir suprasti pranešimą (pvz., klausimus „kas, ką, kur, kada“, bet ne „kodėl“). Neklauskite mokinio konkrečių ar vaizdinių detalių, kurios gali dar kartą traumuoti mokinį ir (arba) kurios galimai bus renkamos ikiteisminiame tyrime. Priimkite tai, ką sako mokinys. Spręsti, ar toliau tirti pranešimą, nėra jūsų pareiga. 
 • Patikinkite mokinį, kad jis pasielgė teisingai, viską papasakodamas jums, ir pasakykite jam, kad reikia papasakoti dar kažkam. Niekada nesutikite saugoti paslaptį. Darbuotojas neturi saugoti konfidencialumo (net jei buvo suprasta, jog pokalbis konfidencialus), kai tai susiję su mokinio apsauga. Bet kokia teikiama informacija turi būti priimta atsižvelgiant į tai, kad ja reikės pasidalyti su Gimnazijos vadovu arba jo įgaliotu asmeniu.
 • Pasakykite mokiniui, ką ketinate daryti toliau ir kad jam pranešite apie proceso eigą. Net jei nesate tikri, ar mokinio teisės buvo pažeistos, kreipkitės į Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį.
 • Stenkitės nevilkinti. Pirmiausia reikia nedelsiant pasirūpinti pranešime minimo mokinio saugumu ir gerove ir perduoti klausimą Gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Jei galimai nukentėjęs Gimnazijos mokinys yra sulaukęs pilnametystės, vis tiek turite išreikšti susirūpinimą ar atskleisti informaciją Gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. 
 • Tiesiogiai neužsipulkite tėvų ar kitų teisėtų atstovų, mokytojų ar įtariamo smurtautojo dėl atskleistos informacijos. Kuo skubiau užfiksuokite visas detales, kol informacija dar aiški, ir nedelsdami žodžiu ar raštu praneškite apie įtarimą ar atskleistą informaciją Gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, net jei tai susiję su kažkuo, kas įvyko seniai.
 • Nespauskite mokinio dalintis. Nė vienas asmuo neprivalo dalytis informacija apie jam (ar kitam asmeniui) nutikusį incidentą, jei jis nėra psichologiškai pasirengęs to daryti, tačiau vadovaukitės nuostata, kad teisingumo siekimas padeda pačiam nukentėjusiajam.

 

Reagavimas į gautą pranešimą

Pagrindinės procedūros, kurių turi laikytis Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Į atskleistą informaciją ir įtarimus visada turi būti reaguojama greitai (tą pačią ar artimiausią darbo dieną). Dėl įtarimų, susijusių su smurtu prieš mokinius ir jų išnaudojimu, ypatingumo visi atvejai, apie kuriuos pranešama, turi būti nagrinėjami atsakingai, profesionaliai ir konfidencialiai, siekiant apsaugoti visų susijusių asmenų teises. Reagavimo į gautą pranešimą procedūros yra tokios. 

 • Kilus poreikiui skubiai apginti mokinį nuo gresiančio smurto, pavyzdžiui, jei mokiniui neišvengiamai gresia pakartotinė žala, Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi imtis skubių apsaugos veiksmų.
 • Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam buvo perduotas pranešimas, privalo užpildyti Įtariamo mokinių apsaugos nuo seksualinio smurto pažeidimo formą (priedas nr. 2).
 • Jei įmanoma, svarbu išsiaiškinti, ar galimai nukentėjęs mokinys yra jaunesnis nei 18 m. Jei taip, pagal surinktą informaciją Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo teikia pranešimą policijai ir (arba) savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui. Jei asmuo yra sulaukęs 18 m. ar vyresnis, vadovaujasi LR teisės normomis (galimai nukentėjęs asmuo pats kreipiasi į policiją ar prokuratūrą).
 • Jei pateiktame pranešime yra informacijos apie Gimnazijos darbuotoją, kuris (galimai) smurtavo prieš mokinį (taip, kaip apibrėžta Darbuotojo etiško elgesio taisyklėse (žr. 4 psl.) ir LR BK XXI sk.), Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo organizuoja vidinį tyrimą ir (arba) teikia pranešimą policijai ir (arba) savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui. Įtariamo darbuotojo gali būti paprašyta nevykti į darbą arba jis gali būti nušalintas nuo pareigų iki tyrimo pabaigos, siekiant apsaugoti visas šalis, kol bus atliekamas tyrimas. Darbuotojas taip pat gali būti nušalintas nuo pareigų teisėsaugos institucijų ar teismo sprendimu.
 • Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie galimai vykusį smurto atvejį ir Gimnazijos veiksmus, reaguojant į pranešimą, nedelsdamas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša galimai smurtą patyrusio mokinio tėvams ar kitiems teisėtiems atstovams, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja mokinio interesams. Jei galimai smurtaujantis asmuo yra Gimnazijos mokinys, apie faktines aplinkybes informuojami jo tėvai ar kiti teisėti atstovai tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nurodyta aukščiau.
 • Jei Gimnazijos darbuotojas įtariamas seksualiniu smurtu prieš asmenį, kuris nėra Gimnazijos bendruomenės narys, vadovas ar jo įgaliotas asmuo vadovaujasi šiuo aprašu ir visada laikosi LR teisės normų. 
 • Jei atlikus vidinį tyrimą paaiškėja, kad darbuotojas pažeidė mokinių apsaugos nuo seksualinio smurto taisykles, tokiam darbuotojui taikomos drausminės nuobaudos pagal LR darbo kodeksą. 
 • Jei atlikus vidinį tyrimą paaiškėja, kad darbuotojas nepažeidė mokinių apsaugos nuo seksualinio smurto taisyklių, Gimnazija siekia atkurti kaltinto darbuotojo reputaciją ir nedelsiant imasi veiksmų, kad darbuotojas būtų pagarbiai grąžintas į darbą. 
 • Jei reikia ir įmanoma, Gimnazija turi suteikti konsultavimo paslaugas mokiniui, patyrusiam smurtą. Nukentėjusysis gali pasirinkti, ar nori pasinaudoti siūlomomis paramos galimybėmis ir kada tai nori padaryti. Svarbu laikytis nuostatos, kad aukos poreikiai visada yra individualūs ir specialūs. 

 

Baigiamosios nuostatos

Šis aprašas turi būti peržiūrėtas (įtraukiant naujus procesus, teisės aktų pakeitimus, gaires ir praktinius nurodymus, atsižvelgiant į įgytą patirtį) po ne daugiau kaip 3 metų nuo paskutinio patvirtinimo datos. Visos atnaujintos aprašo versijos ar pakeitimai yra išplatinami visiems darbuotojams.