Konsultacijos

 

PATVIRTINTA
Direktoriaus įsak. nr. V-13
2021 m. spalio 22 d.
Įsigalioja nuo 2021-11-08 d.

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ KONSULTAVIMO TVARKA

 

 1. Dalyko konsultacija – individualus 30–45 min. trukmės mokytojo ir mokinio (ar mokinių grupės) dalykinis susitikimas kontaktiniu arba nuotoliniu būdu (pradinių klasių mokiniams – tik kontaktiniu), siekiant suteikti pagalbą tenkinant mokinių akademinius poreikius, didinti ugdymo(si) veiksmingumą, šalinti mokymosi spragas ir padėti siekti pažangos.

Konsultacija NĖRA pamoką pakeičianti veikla. Mokinys pirmiausia pagal savo galimybes maksimaliai įsitraukia ir dirba pamokų metu (mokytojas gali atsisakyti teikti konsultaciją mokiniui, jei pamokose jis neįsitraukia į veiklas be pateisinamų priežasčių) ir, esant papildomo darbo poreikiui, kreipiasi į mokytoją konsultacijos.

 1. Konsultacijos teikiamos kontaktiniu ir/ar nuotoliniu būdu, paviene ir/ar grupine Fizinio ugdymo konsultacijos gali būti teikiamos pogrupiais: 5–8 klasėms ir I–IV klasėms; galima žodinė, vaizdinė, praktinė konsultacija.
 2. Konsultacijos nėra privalomos, tačiau rekomenduojamos:
 • kai mokinys dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) praleidžia pamokas, jam sunku savarankiškai mokantis suprasti, kas skyriuje svarbiausia ir pan.;
 • kai mokinys iš eilės gauna neigiamus pažymius iš dviejų ar trijų atsiskaitomųjų darbų, gilėja mokymosi spragos;
 • kai mokinys, turintis ypatingų gebėjimų, siekia labiau gilintis į dalyko konkrečią temą;
 • kai mokinio pasiekimų lygis žemesnis, nei numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos. Silpniau besimokantiems mokiniams, kurie nuosekliai dirba ir deda dideles pastangas, bet trūksta gebėjimų, rekomenduojamas konsultacijų ciklas.
 1. Dalyko mokytojai mokslo metų pirmos (įvadinės) pamokos metu mokinius supažindina su konsultavimo tvarka. Taip pat galima mokiniams tai pabrėžti pradedant kiekvieną naują temų skyrių. Klasių vadovai klasės valandėlės metu primena apie konsultavimosi galimybę, gimnazijos tinklalapyje pateikiama aiškiai matoma ir lengvai prieinama informacija. Mokinių tėvai apie konsultacijų tvarką informuojami per el. dienyną ir Tėvų susirinkimo metu.
 2. Konsultacijos skyrimas:
  1. Inicijuoja mokytojas. Mokytojas, matydamas konsultacijos poreikį, teikia mokiniui pradžioje žodinį pasiūlymą pasinaudoti konsultacijų galimybe. El. dienyne fiksuoja rekomenduojamos konsultacijos žymenį – raidelę „k“ (žymuo matomas kaip „n“ arba „i“). Mokinys ir jo tėvai, matydami „k“, aptaria namuose mokymosi situaciją ir, jei mokinys ir tėvai sutinka priimti pagalbą, mokinys (savarankiškai ar padedamas tėvų) kreipiasi į mokytoją ir derina tinkamą konsultacijos laiką ir būdą. Suderinus laiką, mokytojas įveda naują pamoką konsultacijų dienyne (kaip atskiro dalyko dienynas). Jei mokinys neatvyksta į konsultaciją be pateisinamos priežasties, žymima „n“ (tik faktas, teisinti nereikia – kaip būrelių), jei yra pateisinama priežastis, sutariamas kitas laikas.
  2. Inicijuoja mokinys ir/arba tėvai. Dėl konsultacijos poreikio gali kreiptis ir mokinys ir/arba tėvai. Jei mokytojas įvertina konsultacijos reikalingumą, tuomet el. dienyne fiksuoja rekomenduojamos konsultacijos žymenį – raidelę „k“ (žymuo matomas kaip „n“ arba „i“) ir tolimesnė eiga kaip ankstesniame punkte.
  3. Jei matoma ataskaitose, kad buvo siūlyta („k“), bet mokinys/šeima nesureagavo ar nesutiko ir situacija nesikeičia, tada, esant poreikiui, organizuojama kompleksinė pagalba ar pokalbis su mokiniu ir šeima.
 1. Konsultacijos fiksuojamos el. dienyne:
  1. dienyne mokytojai iš pusmečių sąrašo (rudens/ pavasario/ PradinisUPavasaris/ PradinisURuduo, ūgtis/ būreliai/ konsultacijos) pasirenka konsultacijos;
  2. pasirenka dalyko dienyną;
  3. spaudžia mygtuką Nauja pamoka;
  4. išskleidžia daugiau/mažiau meniu;
  5. įveda tam skirtame laukelyje mokinio kodą ir spaudžia enter;
  6. įrašo konsultacijos temą, nurodo datą ir laiką, žymi n, jei mokinys nedalyvavo.

Mokinys ir tėvai el. dienyne mato įvykusios konsultacijos įrašą. Kas mėnesį analizuojami statistiniai duomenys: kiek mokinių turėjo konsultacijų, kiek dalykų konsultacijų vyko, kiek mokytojų vedė konsultacijas, kiek konsultacijų vedė konkretus mokytojas.

 1. Konsultacijas veda dėstantis mokytojas. Išimtiniais atvejais (pvz., mokytojui sergant ar kt.) gali konsultuoti kitas dalyko mokytojas (pradinių klasių mokiniams – pailgintos grupės mokytojas) arba studentas, atliekantis praktiką.
 2. Konsultacijos efektyvumas vertinamas stebint, ar mokinys geba savarankiškai atlikti panašias užduotis, kokias aiškinosi konsultacijos metu, ar daro pažangą. Mokytojas stebi ir analizuoja bei individualaus pokalbio metu teikia grįžtamąjį ryšį mokiniui, kaip pavyko pasiekti pažangą, akcentuoja, kas pavyko puikiai, į ką dar reikia atkreipti dėmesį, kaip tobulėti. Konsultacija efektyvi, kai mokinys pats geba įvardinti jos naudingumą ir teigiamą pokytį, jaučiasi tvirčiau. Pažanga nustatoma ir pamokų metu (pvz., mokinys geba atsakyti bent du klausimus, susijusius su problemine tema, atsiskaitymo metu pateikiama daugiau teisingų atsakymų nei ankstesnio atsiskaitymo metu). Konsultacijos efektyvumą galima pamatuoti trumpa pasirinktos formos refleksija/grįžtamuoju ryšiu. Po konsultacijų mokinys (išskyrus pradinių klasių mokinius) turi galimybę parašyti atsiskaitomąjį darbą ir gauti papildomą pažymį (pažymys įrašomas į dalyko el. dienyną).
 3. Apie mokinio pažangą el. dienyne informuojami ir mokinio tėvai (komentaras po konsultacijos ir/ar el. žinutė tėvams).
 4. Mokytojas dienyno skiltyje gali pažymėti asmeninę pažangą (padrąsinimas, paskatinimas), kai konsultacijų metu mokinys padaro pažangą. Jei konsultacija nedavė rezultatų ir neparodė pokyčio, tuomet priimamas sprendimas dėl kompleksinės pagalbos.