Mokinių nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus jėzuitų gimnazijos

direktoriaus 2018-09-03

Įsakymu  Nr. V1-10

MOKINIŲ NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1.1. Vilniaus jėzuitų gimnazija (toliau – gimnazija) yra nevalstybinė katalikiška ugdymo įstaiga, ugdymo procesą organizuojanti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotas programas ir besivadovaujanti tarptautinės jėzuitų švietimo asociacijos 1986 m. parengtu dokumentu Jėzuitiškojo ugdymo charakteristika ir Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo Lietuvoje samprata (Žin., 2008, Nr. ISAK-3236).

1.2. Ypatingas dėmesys gimnazijoje skiriamas asmenybės ugdymui. Stengiamasi, kad kiekvienas šios gimnazijos auklėtinis būtų ne tik visapusiškai išsilavinęs, sąmoningas krikščionis, bet ir siekiantis savo asmenybės brandos Tėvynės ir visuomenės gerovei pilietis.

1.3. Mokytojai rengia ugdymo programas pagal šv. Ignaco pedagoginę paradigmą, ugdo žmones, atsidavusius kitiems, pajėgiančius išlaikyti pusiausvyrą, norinčius susiformuoti įprotį nuolat mąstyti ir apsvarstyti patirtis. Siekiama, kad kiekvienas pajustų savo žmogiškąjį orumą, kylantį iš tikėjimo, jog žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą.

1.4. Mokiniai, mokytojai ir visi akademinės bendruomenės nariai raginami ugdyti solidarumą; jėzuitų mokyklos atmosfera yra tokia, kad visi čia gali darniai sugyventi ir kartu dirbti vienas kitą suprasdami ir mylėdami, gerbdami vieni kitus kaip Dievo vaikus. Teisingai suvoktas jėzuitiškas(is) ugdymas(is) turi skatinti mokinius bendrystei, o ne susiskaldymui, tikėjimui, o ne cinizmui, pagarbai gyvybei, atsakingiems veiksmams, pagrįstiems moralinėmis nuostatomis, o ne bailiam atsitraukimui ir agresijai.

II. Mokinių teisės

2.1. Įgyti valstybinius standartus bei jėzuitų auklėjimą atitinkantį pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

2.2. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso klausimus.

2.3. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

2.4. Įstatymų nustatyta tvarka savarankiškai mokytis, būti atleistas ar laikyti bet kurios klasės ir baigiamuosius egzaminus.

2.5. Konfidencialiai gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.

2.6. Reikalauti, kad viešai nebūtų skelbiamas pažymys.

2.7. Jeigu yra galimybė, rinktis pasirenkamuosius dalykus, neformalaus ugdymo būrelius, dalyko mokytoją.

2.8. Naudotis mokymo priemonėmis bei baze.

2.9. Naudotis daiktų laikymo spintelėmis.

2.10. Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.

2.11. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

2.12. Esant būtinybei būti direktoriaus atleistam nuo dalyvavimo Vertybių ugdymo programose.

2.13. Esant reikalui ir galimybei, gauti materialinę paramą ir nemokamą maitinimą.

2.14. Turėti savo nuomonę ir galimybę ją laisvai reikšti ir ginti, tačiau gerbti kito asmens laisvę ir orumą.

2.15. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imamasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą.

2.16. Gauti padėką ar paskatinimą.

2.17. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

III. Mokinių pareigos ir atsakomybė

3.1. Susipažinti su gimnazijos Mokinių nuostatais ir jų laikytis.

3.2. Gerbti savo Valstybės ir Bažnyčios istoriją, simbolius, vadovus ir atsakingai formuoti gerą Lietuvos piliečio įvaizdį.

3.3. Gerbti gimnaziją ir jos simbolius.

3.4. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais, kitais bendruomenės nariais ir gimnazijos svečiais.

3.5. Pamokos metu netrukdyti dirbti kitiems klasės mokiniams ir mokytojams.

3.6. Stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis.

3.7. Domėtis savo mokslo pasiekimais, sekti informaciją e-dienyne.

3.8. Įvykdyti visus ugdymo plano reikalavimus.

3.9. Laikytis krikščioniškųjų vertybinių nuostatų ne tik gimnazijoje, bet ir viešose vietose ir virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą bei teises.

3.10. Laiku ateiti į pamokas. Praleistas pamokas pateisinti laikantis gimnazijoje nustatytos pamokų teisinimo tvarkos (Pamokų teisinimo tvarka).

3.11. Pamokų ir pertraukų metu laiką leisti gimnazijos teritorijoje, o popamokinių renginių metu – jų organizavimo vietoje, išskyrus atvejus, kai gautas gimnazijos administracijos leidimas (Išėjimo iš gimnazijos teritorijos per pertraukas tvarka).

3.12. Dalyvauti Vertybių ugdymo programose ir stovyklose.

3.13. Atlikti socialinę veiklą Socialinės veiklos apraše nustatyta tvarka.

3.14. Vykdyti mokytojų tarybos nutarimus, gimnazijos direktoriaus įsakymus.

3.15. Ugdyti savo atlaidumą ir artimo meilę, teisingumą ir užuojautą silpnesniam ar kenčiančiam, puoselėti tikėjimą ir pagarbą Dievui, esant reikalui, apginti katalikiškąją pasaulėžiūrą nuo įžeidžiančios ar nepagarbios kritikos.

3.16. Rūpintis bendruomenės saugumu, savo elgesiu ir veiksmais nesukelti pavojaus savo ir kitų saugumui bei sveikatai.

3.17. Nesivesti pašalinių asmenų į gimnaziją, pranešti atsakingiems asmenims apie įtartinus asmenis ar gresiančius pavojus.

3.18. Nesisavinti kito asmens daiktų, nevogti.

3.19. Nesityčioti iš kitų, nenaudoti fizinio, psichologinio smurto, nevartoti necenzūrinių žodžių (Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas).

3.20. Užtikrinti gimnazijos suteiktų slaptažodžių konfidencialumą.

3.21. Dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose.

3.22. Nustatytomis dienomis pagarbiai dalyvauti gimnazijos/klasės bendruomenės Šv. Mišiose.

3.23. Laikytis švaros ir tvarkos klasėje ir visoje gimnazijoje.

3.24. Nesinaudoti mobiliaisiais įrenginiais (mobiliaisiais telefonais, ausinukais, planšetiniu kompiuteriu, muzikos grotuvu ir kt.), išskyrus atvejus, kai mokytojas pagrįstai leidžia naudotis šiomis priemonėmis:

3.24.1. Pažeidus šią nuostatą (5-8 klasėse) vadovaujamasi Atsakingo naudojimosi asmeniniais mobiliaisiais įrenginiais (AMĮ) tvarkos aprašu;

3.24.2. Pažeidus šią nuostatą pamokų metu (I-IV  gimnazijos klasėse) mobilusis telefonas, planšetinis kompiuteris, muzikos grotuvas ar kitos elektroninės priemonės paimamos iš mokinio, nedelsiant užpildant konfiskavimo aktą ir informuojant mokinio tėvus, o paimta priemonė grąžinama mokinio tėvams mokytojui patogiu metu.

3.25. Pamokose nesinaudoti kitais nesusijusiais ir trukdančiais mokymosi procesui daiktais: kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevartoti jokių maisto produktų ar kt.

3.26. Valgyti valgykloje ar tam skirtose vietose.

3.27. Tausoti ir saugoti gimnazijos ar kitų organizacijų, kur vyksta gimnazijos renginiai, turtą. Apie sugedusius ar sugadintus daiktus informuoti atsakingus asmenis. Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti padarytą žalą.

3.28. Gimnazijoje laikytis šių išvaizdos reikalavimų:

3.28.1. gerbti savo kūną kaip Dievo dovaną (pvz., nesitatuiruoti, auskarus verti tik ausyse);

3.28.2. dėvėti tvarkingą, gimnazijos patvirtintą uniformą (Gimnazijos uniformos dėvėjimo taisyklės);

3.28.3. laikytis asmens higienos reikalavimų;

3.28.4. plaukų spalva natūrali, šukuosena tvarkinga, nerėksminga;

3.28.5.  saikingai naudoti neryškią dekoratyvinę kosmetiką;

3.28.6. kuklią bižuteriją derinti prie uniformos.

3.29. Nepalikti gimnazijoje savo asmeninių daiktų be priežiūros. Asmeninius daiktus laikyti spintelėse pagal nustatytą tvarką (Spintelių naudojimo taisyklės).

3.30. Nevartoti, neplatinti, neturėti tabako, narkotikų, alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, elektroninių cigarečių ir jų priedų.

3.31. Neturėti, neplatinti ginklų, sprogstamųjų medžiagų ar kitų pavojingų medžiagų ar daiktų.

3.32. Be administracijos sutikimo neteikti jokios informacijos apie gimnaziją žiniasklaidai.

3.33. Pamokas pradėti ir baigti malda.

3.34. Laikytis katalikiškos gyvensenos normų, gimnazijos įstatų bei šių nuostatų.

IV. Baigiamosios nuostatos

4.1. Mokinys gali naudotis teisėmis, bet privalo vykdyti pareigas.

4.2. Mokiniui, pažeidusiam mokymosi sutartį ir mokinio nuostatus, taikomos Mokinių gerovės programoje numatytos drausminančios poveikio priemonės (Mokinių gerovės programa).

4.3. Mokiniui skyrus trečią direktoriaus įspėjimą per mokslo metus, svarstomas klausimas dėl mokymosi sutarties nutraukimo.

4.4. Jei mokinys per pusmetį praleido daugiau nei 10 pamokų be pateisinamos priežasties, Vaiko gerovės komisijos siūlymu bei direktoriaus, auklėtojo ir vaiko gerovės komisijos bendra nutartimi mokiniui gali būti skirtas direktoriaus įspėjimas arba sudarytas Pagalbos mokiniui priemonių planas.

4.5. Mokinys šalinamas iš gimnazijos direktoriaus įsakymu.

4.6. Direktorius be įspėjimo šalina iš gimnazijos:

4.6.1. jei mokinys (-ė) turi, vartoja, platina narkotines ir/ar psichotropines medžiagas gimnazijos teritorijoje ar gimnazijos organizuojamuose renginiuose, kelionėse (atskirais atvejais gali būti sudaromas Pagalbos mokiniui priemonių planas)

4.6.2. jei apvagia bendruomenės narį(-ius) ir per 24 val. neprisipažįsta ir/ar neatlygina nuostolių;

4.6.3. jei pakartotinai tyčia ar netyčia sužeidžia bendruomenės narį ar sukelia muštynes;

4.6.4. jei antrą kartą po įspėjimo žemina bendruomenės narius, tyčiojasi, smurtauja.