Veiklos

Eucharistija gimnazijos bendruomenei

Mokslo metų pradžioje, prieš šv. Kalėdas, per šv. Kazimiero šventę, Paskutinį skambutį ir abiturientų išleistuves švenčiama iškilminga Eucharistija, kurioje dalyvauja gimnazijos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, tėvai, alumnai, svečiai.

Per adventą Eucharistija švenčiama ketvirtadienio rytais. Mišių liturgija vyksta dar neprašvitus žvakių šviesoje laukiant Kristaus – pasaulio šviesos gimimo.

Labdara vargstantiems

Ypatingomis progomis (pvz., prieš šv. Kalėdas) Eucharistijos šventimas siejamas su labdaros akcija – kiekviena klasė suneša labdarai skirtas gėrybes, kurios išdalinamos vargšams.
 

Eucharistija atskiroms klasėms

Kiekviena klasė turi galimybę atskirai švęsti Eucharistiją. Moksleiviai mokomi aktyviai joje dalyvauti, kartu melstis ir dėkoti. Eucharistijai  mokiniai rengiasi per tikybos pamokas. Šventimas derinamas su ugdomaisiais tikslais ir tikybos pamokų temomis.

Susitaikymo sakramentas

Susitaikymo sakramentas švenčiamas du kartus per mokslo metus: per adventą ir gavėnią. Teikti šį sakramentą padeda visa tėvų jėzuitų bendruomenė. Mokiniai šį sakramentą raginami švęsti ir kitu laiku, pvz., per rekolekcijas, šventes.

Rekolekcijos, stovyklos, bendruomenės dienos

Kartą per mokslo metus mokiniai dalyvauja jiems skirtose rekolekcijose. Rekolekcijos vyksta gimnazijos stovyklavietėje Guopstose (Trakų raj.). Penktų, šeštų ir septintų klasių mokiniams rengiamos 3–5 dienų stovyklos. Tai puiki proga vieniems kitus pažinti ir susidraugauti.

Rekolekcijos rengiamos mokytojams, tėvams ir alumnams. Kasmet penktokų tėvai kviečiami į maldos savaitgalį Guopstose. Daugeliui tai būna stipri dvasinė patirtis, skatinanti toliau gilintis į krikščioniškąjį tikėjimą. Paminėtina, kad alumnai ir mokytojai turi jiems skirtas susitelkimo dienas.

Labai graži gimnazijos bendruomenės šventė, į kurią paprastai susirenka visi bendruomenės nariai, – Kūčios. Šv. Mišios, labdara vargstantiems, kalėdaičio laužymas, nuoširdūs atsiprašymo žodžiai, Angelo sargo dovanėlės, Kalėdų senelio (mokytojams!) linkėjimai dar labiau suburia naujiems darbams.

2008 m. Lietuvoje lankėsi Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolás SJ. Jis susitikimo su VJG mokytojais Guopstose ir skaitė pranešimą apie mokytojo pašaukimą jėzuitų mokykloje. Tai buvo ypatinga patirtis.

Šv. Ignaco Lojolos „Dvasinės pratybos“, susitelkimo programos

Aukštesniųjų klasių mokiniai, mokytojai ir tėvai kviečiami atlikti šv. Ignaco Dvasines pratybas. Yra įvairių būdų jas atlikti. Vienas iš jų – intensyvi maldos savaitė per gavėnią. Atliekantys Pratybas įsipareigoja kasdien melstis, skaityti Šventojo Rašto tekstus, dalyvauti Eucharistijoje ir susitikti asmeninio pokalbio su rekolekcijų vadovu.

Prieš mokslo metus mokytojai dalyvauja bendruomenės dienose. Čia yra ir maldai bei apmąstymui skirtas laikas. Be to, mokytojams rengiamos susitelkimo valandėlės Visų šventųjų bei Mirusiųjų dieną paminėti ir Pelenų trečiadienį. Mokytojams buvo rengiamos ir Kairos rekolekcijos.

Jau treti metai iš eilės tėvams ir mokytojams rengiamas Alfa kursas. Tai puiki proga geriau pažinti krikščioniškąjį tikėjimą, išmokti dalintis tikėjimo patirtimi, kurti bendruomenę. Noras pratęsti  Alfa patirtį įkvėpė tėvus burtis į maldos grupę. Nuo šiol tėvai renkasi kartą per savaitę, kad galėtų kartu pasimelsti, pabendrauti, planuoti veiklą.