Mokyklos taryba

Struktūra

Mokyklos tarybą sudaro 3 Tėvų komiteto nariai, 3 Mokytojų tarybos nariai, 3 Mokinių parlamento atstovai. Tarybos nariai renkami dviems metams. Pasitraukus tarybos nariui organizuojami kito nario rinkimai. Mokyklos taryba renka Mokyklos tarybos pirmininką, juo negali būti Gimnazijos vadovas.
 
Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
 
Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 
Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.

Gimnazijos visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas), direktorius, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 

Funkcijos

Siūlo Gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis.

Teikia pasiūlymus Gimnazijos veiklos programai, keičiant nuostatus, aprobuojant strateginį planą, metinį veiklos planą, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką, pajamų ir išlaidų sąmatą.

Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo.

Mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus ir teikia siūlymus direktoriui.

Svarsto naujų Gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;

Inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.

Išklauso Gimnazijos vadovų ataskaitas ir informacijas apie Gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą.

Gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus: tėvai – tėvų susirinkimuose, mokytojai – Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – Mokinių parlamente.