Knygos apie mokslą ir tikėjimą

 

Didieji klausimai vaikams   Geroji naujiena mažiems ir dideliems   Didieji klausimai jaunimui

Siekiantiems begalybės – tai Lietuvos jėzuitų inicijuota knygų serija, kuria siekiama prisidėti prie mokslo ir tikėjimo dialogo puoselėjimo. Mokslo ir tikėjimo sąveika plėtojama knygose, kurios rekomenduojamos mokiniams, stojantiems į penktą ir devintą klases.
 

GEROJI NAUJIENA

Juk ne kartą buvai nustebintas (-a) nepaprasto gamtos grožio, tiesa? Pavyzdžiui, gražaus saulėtekio arba saulėlydžio, kalnų didybės, pražydusių pavasario gėlių ar žvaigždėto dangaus. Pasaulis – tai nuostabi Gamtos knyga, kurią Kūrėjas rašo ilgai ir kantriai. Ji kupina paslapčių ir klausimų, kurių patys vieni atsakyti negalime, nes pasakojimas dar nebaigtas. „Kokios nesuvokiamos man tavo mintys, Dieve, ir kiek jų daug!“ (Ps 139) – skundžiasi psalmių autorius. Kūrėjo mintis galėjo suprasti ir atskleisti tik tas, kuris jį vadino savuoju Tėvu – Jėzus Kristus. Giliausią Gamtos knygoje glūdinčią Visagalio mintį Jėzus vadino Gerąja Naujiena. Kodėl „Naujiena“ rašoma iš didžiosios „N“? Ar ji tikrai gera? Kokią žinią Kristus neša tau ir visiems žmonėms? Kaip turėtume ją priimti, į ją atsiliepti? Į šiuos ir kitus klausimus padės atsakyti knygelė „Geroji Naujiena mažiems ir dideliems“.

DIDIEJI KLAUSIMAI VAIKAMS
 
KODĖL DIEVAS SUKŪRĖ ŽMOGŲ? Žmogus sukurtas, kad ieškotų savo Kūrėjo, pažintų jo meilę ir būtų su juo laimingas amžinybėje, nes Dievo „meilė niekada nesibaigia“ (1 Kor 13, 8).
AR TIKĖJIMAS NEPRIEŠTARAUJA MOKSLUI? Mokslas ir tikėjimas pateikia išsamesnį pasaulio vaizdą, nes padeda suprasti ne tik, kaip pasaulis atsirado, bet ir kodėl jis apskritai yra.
KODĖL DIEVAS LEIDŽIA VYKTI BLOGIEMS DALYKAMS? Kūrėjui labiau patinka dovanoti laisvę ir nuotykį; jis sukūrė visus daiktus tokius, kad jie save kurtų. Blogis – laisvės kaina.
AR STEBUKLAI VYKSTA ? Stebuklai mums atrodo kaip antgamtiniai įvykiai, bet jie tokie nėra Dievui. Stebuklai – tai būdas parodyti, kad kažkas nauja beldžiasi į mūsų pasaulį.
PENKI DIDIEJI ARGUMENTAI. Tikėjimas į Dievą geriau paaiškina visatos atsiradimo ir gyvybės iškilimo stebuklą, Jėzaus istoriją, žmogaus gebėjimą suvokti, kas yra gera ir bloga, žmogaus širdies ilgesį TIESOS, MEILĖS, GĖRIO ir GROŽIO.
AR GALIMA ABEJOTI IR BŪTI GERU KRIKŠČIONIMI? Tikėjimas ir abejonė – draugai. Abejonė skatina gilintis į savo tikėjimą, geriau jį pažinti. Tai stiprina tikėjimą.
AR KITOS RELIGIJOS GALI NUVESTI Į DANGŲ? Jėzus Kristus yra Tiesos pilnatvė. Tikime, kad kiekvienas žmogus pasieks dangų, jeigu tik ieškos Tiesos, vadovaudamasis sąžine.
KUO JĖZUS SAVE LAIKĖ? Kažkas Jėzaus paklausė: „Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!“ Jėzus atsakė: „Aš ir Tėvas esame viena“ (Jn 10, 24–30).
KĄ JĖZUS SKELBĖ? Jėzus tvirtino, kad Dievo karalystė yra tarp mūsų. Dėl to „pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo“ (Mt 6, 33).
KAIP VISA BAIGSIS? Žmonija ir visa gyvybė – tik akimirka visatos istorijoje. Visata – tik akimirka Dievo laike. Tikėjimas amžinuoju gyvenimu remiasi Dievo meilės kupina ištikimybe. Juk pasakyta, kad meilė neikada nesibaigia.
 
DIDIEJI KLAUSIMAI JAUNIMUI
 
Remiantis įvairių mokslų – psichologijos, biologijos, astronomijos, teisės, teologijos ir kitų – įžvalgomis, knygoje pateikiama vieninga gyvenimo filosofija.
Kas yra gyvybė? Kada tampama asmeniu? Kada jaučiamės laimingi? Kokia mūsų vieta visatoje? Jeigu pasaulį sukūrė Dievas, kodėl prireikė milijardų metų, kad mes atsirastume? Ar gyvybė, protas, sąmonė negrįžtamai išnyks, ar tęs savo kelionę į Dievo slėpinį? Ką reiškia būti objektyviam ir teisingam? Kaip Kristaus žinia apie Dievo karalystę siejasi su mūsų giliausiais troškimais? Ar krikščionių religija neprarastų vertės ir reikšmės, jeigu aptiktume protingas būtybes kitose planetose? ir t. t. 
Mokslas atskleidė atomų ir molekulių abėcėlę, gamtos genetinį žodyną ir evoliucijos gramatiką. Tačiau jis nenurodo, kaip perskaityti visatos istoriją giliausiu lygmeniu: jos prasmė ir tikslas tiksliųjų mokslų metodais neprieinami. Per 13,7 milijardų kosmoso evoliucijos metų jame pasireiškė nepaprastas, nuostabą keliantis kūrybingumas: visata ne tik iškilo virš nebūties, bet, atsiradus grožiui, minčiai, meilei, atjautai, gebėjimui įsipareigoti ir laikytis pažadų, ji ėmė mėgautis gyvenimo skoniu. Šis kosmoso išradingumas įveikti kliūtis, siekiant to, kas gera ir vertinga, palaiko mumyse „gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15). O krikščioniška viltis byloja, kad ne mirtis, o gyvenimas švęs galutinę pergalę. Ši „viltis neapgauna, – sako apaštalas Paulius, – nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 5).
 

Lietuvos jėzuitai inicijavo knygų seriją „Siekiantiems begalybės”. Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie mokslo ir tikėjimo dialogo puoselėjimo. Nuoširdžiai dėkojame jėzuitų bendradarbiams įvairiais būdais remiantiems šį projektą. 

Serijos „Siekiantiems begalybės“ knygos:

1. Michael Himes. Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę. Vilniaus jėzuitų gimnazija, 2014.
2. John Haught. Mokslas ir tikėjimas: naujasis įvadas. Vox altera, 2014.
3. John Polkinghorne. Kvarkai, chaosas ir krikščionybė. Vox altera, 2014.
4. Robert Spitzer SJ. Dešimt visuotinių principų: trumpa gyvybės klausimų filosofija. Katalikų pasaulio leidiniai, 2014.
5. Daniel J. Harrington SJ. Jėzus. Istorinis portretas.Všį Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2014.
6. Didieji klausimai vaikams. Parengė kun. Vytautas Sadauskas SJ. Všį Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2014.
7. Didieji klausimai jaunimui. Parengė kun. Vytautas Sadauskas SJ. Všį Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2015.
8. Mary Eberstadt. Nevykėlio laiškai: satyrinis pasakojimas apie gyvenimą, mirtį ir ateizmą. Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2015.
9. Geroji Naujiena mažiems ir dideliems. Parengė kun. Vytautas Sadauskas SJ. Všį Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2016.

Knygas galima įsigyti internetinėje parduotuvėje Patogu pirkti.


Kun. V. Sadausko SJ parengta metodinė medžiaga supažindinanti su šv. Ignacu Lojola, jo dvasingumu, Jėzaus Draugijos istorija, jėzuitų veikla Lietuvoje ir t. t. Ji pritaikyta 5–12 kl. mokiniams. 

A Jėzuitų gyvenimo būdas

B Kurkime gražesnį pasaulį

C Didysis misionierius Pranciškus Ksaveras

D Ad majora natus sum (Didesniems darbams esame gimę)

Jėzuitų misijos ir tikėjimo įkultūrinimas

Jėzuitai, mokslas ir kultūra

Ignaciškasis humanizmas

Kontempliacija Dievo meilei įgyti