Nuotolinis mokymas

Pagal VJG direktoriaus patvirtintą ugdymo plano kalendorių mokslo metų eigoje gali būti numatytų nuotolinio mokymosi dienų. Jų metu mokymas(is) vyksta MS Teams aplinkoje pagal Virtualaus mokymosi nuotoliniu būdu organizavimo tvarką (rasite el. dienyno skiltyje „Dokumentai“).

2022-2023 m. m. nuotolinio ugdymo(si) dienos:

  • 2022 m. spalio 3 d.
  • 2023 m. sausio 5-6 d.

Tais atvejais, kai pagal VJG direktoriaus įsakymą nustatytą laikotarpį klasė mokosi nuotoliniu būdu, mokymasis vyksta Teams aplinkoje pagal tą pačią tvarką, derinant sinchroninį ir asinchroninį mokymą. Pamokos temos ir užduotys įrašomos ir dienyne.

Kai klasė mokosi mokykloje, dėl bet kokių priežasčių negalintys dalyvauti pavieniai mokiniai mokosi savarankiškai pagal pamokos įrašus dienyne. Klausimus mokytojams gali užduoti per dienyno pranešimus arba Teams žinutėmis.
Po ilgo nebuvimo rekomenduojama susitarti dėl konsultacijų.
Dėl nenumatytų priežasčių praleistas pamokas teisina tėvai el. dienyne nurodydami praleidimo priežastį.