Vilniaus jėzuitų gimnazija

Viena iš 198 Europos jėzuitų mokyklų.

 • Vilniaus jėzuitų gimnazija – viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų – Collegium Vilnense Societati Jesu – įsteigta 1570 m.; atkurta 1995 m.
 • Pagrindinė veikla: bendrasis ugdymas.
 • Savininkas – Lietuvos jėzuitų provincija.
vjglogowhite.png
Šv. Kazimiero bažnyčia iš gimnazijos stadiono

Gimnazija veiklą grindžia Romos Katalikų Bažnyčios mokymu, Jėzuitų auklybos pagrindais ir IPP (Šv. Ignaco pedagogikos paradigmos) praktiniu pritaikymu, kurių esminės nuostatos atitinka demokratinius bei humanistinius Lietuvos mokyklos principus. Jėzuitų ugdymo institucija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Gimnazija ugdymą grindžia savo parengtomis programomis, savo reikmėms pritaikytomis Lietuvos bendrojo ugdymo bendrosiomis programomis arba savo pačių parengtomis ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis. Ugdymo turinys sudaro sąlygas įgyti valstybinius išsilavinimo standartus atitinkančias žinias, bendruosius gebėjimus, kompetencijas, būtinas visaverčiam šiuolaikinės visuomenės nariui.

Gimnazija įgyvendina pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.

Vilniaus jėzuitų gimnazija – katalikų tikėjimo bei jėzuitų auklybos principais besivadovaujanti, atvira visiems žmonėms švietimo institucija.

Ad maiorem Dei gloriam!

Didesnei Dievo garbei!

Vizija

 • Nuolat auganti, besimokanti, glaudžios vienybės su Dievu ir tarpusavyje siekianti, veiklaus tikėjimo bendruomenė, ugdanti asmenybę kitiems, gebančią puoselėti tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą besikeičiančioje visuomenėje.
 • Moderni, atvira naujovėms švietimo institucija, tikslingai organizuojanti ugdymo procesą ir teikianti kokybišką gimnazijinį ir neformalųjį išsilavinimą.

Misija

 • Vilniaus jėzuitų gimnazijos misija - ugdyti asmenis, atsidavusius kitiems, gebančius lavintis visą gyvenimą ir puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą modernioje visuomenėje.
210601-99.jpg

Strateginiai prioritetai

 • Kokybiškas visuminis ugdymas
 • Finansinio stabilumo užtikrinimas

Strateginiai tikslai

 • Užtikrinti aukštą švietimo kokybę
 • Sukurti dvasinio ir vertybinio ugdymo tęstinę sistemą
 • Sukurti finansavimo užtikrinimo sistemą