Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – Politika) nustato kaip Vilniaus jėzuitų gimnazija (toliau – Gimnazija, arba mes) tvarko savo mokinių, mokinių tėvų (globėjų), Gimnazijos alumnų, rėmėjų, interneto svetainės www.vjg.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs arba lankytojai) asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Interneto svetainę ar teikdami savo asmens duomenis, patvirtinate, kad susipažinote su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.

I. SĄVOKOS

 • Gimnazija arba mes – Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 • Jūs arba lankytojai – fizinis asmuo, apsilankęs mūsų svetainėje.
 • Interneto svetainė – interneto svetainė www.vjg.lt

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

II. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Gimnazija renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Gimnazija tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, registruojantis gauti naujienlaiškius, sutinkant su slapukų įrašymu;
 • Sutarčių ar panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • Gimnazijos ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruojant Interneto svetainę ir užtikrinant tinkamą jos veikimą, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę bei Gimnazijos valdomo turto saugumą, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams, naudojantis mūsų paslaugomis gintis nuo pareikštų reikalavimų ar ginti savo teises, vykdant statistinių duomenų rinkimą ir analizę, rinkos analizę ir kt.);
 • Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

III. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate tiesiogiai ar netiesiogiai, pvz., sudarydami mokymo ar kitas sutartis su Gimnazija, teikdami paramą Gimnazijai, naudodamiesi Lojatekos paslaugomis, lankydamiesi mūsų svetainėje ir pan.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŠVIETIMO PROCESO ADMINISTRAVIMO TIKSLU

4.1. Mokinių asmens duomenų tvarkymas

Švietimo įgyvendinimo, sudaromų sutarčių ir teisinės prievolės pagrindais Gimnazija tvarko tokią informaciją apie mokinius:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, lytis, nuotrauka ir kt.);
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas);
 • Sveikatos duomenys;
 • Duomenys apie mokinio pasiekimus (pažymiai, įvertinimai);
 • Nuotolinio mokymo pamokų ir atsiskaitymų vaizdo ir (arba) garso įrašai;
 • Kiti duomenys (klasių vadovų duomenys).

Šiuos duomenis Gimnazija saugo 5 metus arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

4.2. Mokinių tėvų ar globėjų asmens duomenų tvarkymas

Švietimo įgyvendinimo, sudaromų sutarčių su mokinių tėvais ar globėjais vykdymo ir teisinės prievolės pagrindais, Gimnazija tvarko tokią informaciją apie mokinių tėvus ar globėjus:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ir kt.);
 • Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris ir kt.);
 • Kita informacija (išsilavinimas, darbovietė, atliktos įmokos už mokslą ir (ar) išmokos, jų dydis ir datos ir kt.).

Mokinių tėvų ar globėjų Asmens duomenys (kontaktinė informacija) taip pat yra tvarkomi tėvų komiteto (tėvų savivaldos organas) administravimo tikslu. Šie Duomenys yra Gimnazijos yra tvarkomi tiek, kiek tai yra reikalinga spręsti tėvų komiteto organizavimo bei komunikacijos klausimus.

Mokinių tėvų ar globėjų duomenys su jų sutikimu yra perduodami Vilniaus jėzuitų gimnazijos fondui (į. k. 306001101, toliau – Fondas) mūsų bei Fondo komunikacijos su mokinių tėvais ar globėjais tikslais. Mes užtikriname tokio perdavimo teisėtumą, be visa ko, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines priemones bei reikiamų susitarimų su duomenų gavėjų sudarymą. Plačiau apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims galite susipažinti Politikos XIII skyriuje.

Šiuos duomenis Gimnazija sutarties galiojimo laikotarpiu ir tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į GIMNAZIJOS MOKINIŲ VIETAS ADMINISTRAVIMO TIKSLU

Kandidatų į Gimnazijos mokinių vietas atrankos administravimo tikslu, kandidatų sutikimų pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas; pavardė; gimimo data; lytis ir kt.);
 • Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas; telefono numeris; el. pašto adresas ir kt.).

Šie duomenys tvarkomi visą atrankos proceso laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 2 metus po atrankos pabaigos (paskutinio duomenų pateikimo) ir laikotarpiui pasibaigus naikinami, jei subjektas į Gimnaziją nepriimamas.

Atrinktų kandidatų duomenys tvarkomi visą mokinio mokinimosi Gimnazijoje laikotarpį ir tvarkomi švietimo proceso administravimo tikslais tvarkomiems duomenims nustatyta tvarka ir terminais.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS ATRANKOS ADMINISTRAVIMO TIKSLU

Kandidatų į Gimnazijos darbo vietas atrankos administravimo tikslu, kandidatų sutikimų pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė);
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris; el. pašto adresas; gyvenamosios vietos adresas);
 • Kiti kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys asmens duomenys – nuotrauka, kiti asmeniniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, esamos ir buvusios darbovietės, gimimo data, studijų institucija (esama ar buvusi), pareigos, mokslo laipsnis ir kt.

Taip pat gali būti tvarkomi specialiųjų kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu (nustatytoms pareigybėms) bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats kandidatas ir (arba) kuriuos tvarkyti mus įpareigoja teisės aktai.

Šie duomenys tvarkomi visą atrankos proceso laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 3 metus po atrankos pabaigos (paskutinio duomenų pateikimo) ir laikotarpiui pasibaigus naikinami, jei subjektas neįdarbintas bei nesuteikė sutikimo tvarkyti duomenis atrankų į kitas pozicijas tikslu.

Atrinktų kandidatų duomenys tvarkomi visą įdarbinimo laikotarpį ir tvarkomi vidaus administravimo tikslais tvarkomiems duomenims nustatyta tvarka ir terminais.

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS GIMNAZIJOS KOMUNIKACIJOS SU ALUMNAIS TIKSLU

Komunikacijos tikslais, Gimnazijos alumnų sutikimo pagrindu tvarkomi šie Gimnazijos alumnų asmens duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė);
 • Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • Kiti duomenys (išsilavinimas ir kt.).

Šiuos duomenis Gimnazija saugo 3 metus nuo paskutinio duomenų subjekto duomenų pateikimo arba paskutinio sutikimo davimo.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS GIMNAZIJOS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TIKSLU

Gimnazijos gaunamos paramos surinkimo ir administravimo, paramos sutarčių sudarymo ir vykdymo, ryšių palaikymo tikslais, sutarties vykdymo ir teisėto intereso pagrindu tvarkome šiuo paramos teikėjų duomenis:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kai rėmėjas yra juridinis asmuo);
 • Kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);
 • Informacija apie rėmėjo vaiko (mokino) klasę (kuomet rėmėjas dalyvauja Tėvų geradarystės programoje);
 • Projektas / iniciatyva prie kurios prisideda rėmėjas (kuris dalyvauja Tėvų geradarystės programoje);
 • Paramos forma (finansinė; prekės / paslaugos; kita pagalba ir (ar) kiti būdai).

Esant paramos teikėjo sutikimui, mes galime viešinti paramos teikimo faktą ir paramos teikėjo asmens duomenis (vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą) mūsų vykdomoje komunikacijoje Interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidos priemonėse, taip pat kituose komunikacijos kanaluose ir vietose.

Paramos teikėjas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą ir reikalauti anonimiškumo paramos teikimo atžvilgiu. Tai galima padaryti pasikreipus į mus XVI skyriuje nurodytais kontaktais.

Paramos teikėjų duomenys su jų sutikimu yra perduodami Fondui, mūsų bei Fondo komunikacijos su paramos teikėjais tikslais. Mes užtikriname tokio perdavimo teisėtumo užtikrinimą, be visa ko, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines priemones bei reikiamų susitarimų su duomenų gavėjų sudarymą. Plačiau apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims galite susipažinti Politikos XIII skyriuje nustatyta tvarka.

Šiuos duomenis Gimnazija saugo 10 metų nuo paskutinės paramos suteikimo. Gimnazija šiuos duomenis gali saugoti tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Interneto svetainėje elektroniniai pinigų aukojimai yra apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS. Jų privatumo politikos nuoroda: https://makecommerce.lt/bendrosios-salygos-ir-privatumo-politika.

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Tiesioginės rinkodaros tikslu, subjekto sutikimo pagrindu, siekiant pateikti naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie Gimnazijos veiklą, Gimnazija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį (jei pateikiate);
 • pašto adresą;
 • Gyvenamosios vietos adresą (jei pateikiate).

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi Gimnazijai siunčiant naujienlaiškius su Gimnazijos naujienomis, įgyvendintais projektais, mokinių pasiekimais, būsimomis šventėmis ir kt.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje arba atsakydami į pranešimą, taip pat informavę mus el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 5 2615436 .

Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu gavimo dienos, nebent sutikimą atšauktumėte anksčiau.

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMO TIKSLU

Gimnazija Jūsų asmens duomenis tvarko, kai jai pateikiate prašymą ir (ar) skundą elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.

Gimnazija Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko:

 • Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę;
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą.

Gimnazija Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

XI. GIMNAZIJOS LOJOTEKOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Gimnazijos Lojotekoje – Edukaciniame medijų centre, adresu Šv. Kazimiero g. 8, Vilnius (toliau – Lojoteka), teikiamų paslaugų tikslais, sutarčių su Lojotekos lankytojais dėl paslaugų teikimo vykdymo bei administravimo pagrindu, Lojotekos turto saugumo užtikrinimo tikslais bei sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindu yra tvarkomi šie asmens duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kai paslaugos teikiamos juridiniams asmenims);
 • Kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt.);
 • Kiti duomenys (banko sąskaitos numeris (komercinio fotografavimo / filmavimo bei erdvių nuomos renginiams atveju);
 • PVM mokėtojo kodas (kai paslauga teikiama juridiniam asmeniui).

Šiuos duomenis Gimnazija saugo 10 metų. Gimnazija šiuos duomenis gali saugoti tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje, Gimnazija gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie Gimnazijos tvarkomus jūsų asmens duomenis Interneto svetainėje galite rasti Gimnazijos Slapukų politikoje adresu: www.vjg.lt/slapukai

XIII. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

Gimnazija pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys subjektai, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų partneriams.

Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti valstybinėms priežiūros institucijoms.

Išskyrus žemiau nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys ar duomenys, generuojami apsilankius mūsų Interneto svetainėje (tokie, kaip IP adresas, lokacija, slapukai, Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) bendro naršymo svetainėje stebėsenos, statistikos, užimtumo, analizės, funkcionalumo užtikrinimo bei susijusiais tikslais gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Facebook Ads ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEE valstybėse veikiančios bendrovės).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

XIV. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Gimnazija galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams. 

XV. JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Savo asmens duomenų atžvilgiu taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.

Gimnazija rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Gimnazija el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Kaip įgyvendinti savo teises?

Siekiant savo aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo, Gimnazijai turite pateikti užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

Gimnazija, vykdydama Jūsų prašymą, turi teisę patikrinti pasikreipusiojo tapatybę. Gimnazijai paprašius, jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Gimnazijos darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą, Jūs privalote pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Gimnazija, gavusi Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikusi Jūsų tapatybės patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Gimnazija turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Gimnazija įgyvendindama Jūsų teises, susijusias su asmens duomenimis:

 • Turi teisę paprašyti Jūsų sukonkretinti pateiktą prašymą;
 • Jums pateikia informaciją tokia apimtimi, kuri užtikrina, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie Jus yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Gimnazija, esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, turi teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą ir apie tai raštu Jus informuoti, pateikdama tokio atsisakymo motyvus.

XVI. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis:

Telefonu: +370 5 2615436

El. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

XVII. KITOS NUOSTATOS

Gimnazija gali bet kada atnaujinti Politiką. Gimnazija informuos apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Jūs suprantate, kad tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų sutinkate su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Gimnazijos interneto svetainėje.