Priėmimas į 5 klasę

PATVIRTINTA
Lietuvos jėzuitų provincijos administracijos vadovo
2024 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-3

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2024–2025 M. M. Į 5-ĄSIAS KLASES
TVARKOS APRAŠAS

I. Bendroji dalis

1. Į Vilniaus jėzuitų gimnaziją (toliau – VJG) mokytis bus priimami mokiniai iš visos šalies teritorijos, iš šeimų, kurios siekia visuminio jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo, laisvu savo pačių apsisprendimu.

2. Priėmimo komisiją suformuoja gimnazijos direktorius, tvirtina VJG savininkas.

3. 2024–2025 m. m. bus priimti 104 mokiniai (52 berniukai ir 52 mergaitės).

4. Bus suformuotos keturios penktosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).

5. Klasės formuojamos pagal užsienio kalbą:

5.1. I užsienio kalba – anglų,  II užsienio kalba (vokiečių / prancūzų / ispanų);

5.2. vokiečių / anglų kalbų – mokoma vienodu pasiekimų lygmeniu nuo 5 klasės.

6. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą:

6.1. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas (toliau – Testas);

6.2. pokalbis su Priėmimo komisija.

7. Testas atliekamas raštu gimnazijoje. Testo trukmė – 60 min.;

8. Gerbiant asmens privatumą, rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu anketoje.

9. Testo rezultatai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu. Testai nerodomi, nekopijuojami ir neišduodami. Informacija apie stojimo rezultatus telefonu neteikiama.

10.  Per priėmimą vertinama:

Kriterijai

Taškai

10.1.  Testas (dalyko užduoties apimtis procentais: tikyba – iki 10%, lietuvių kalba ir literatūra – iki 35%, matematika – iki 35%, anglų k./vokiečių k. – iki 20%) Kas tikrinama

iki 100

10.2.  Pokalbis su Priėmimo komisija

iki 30

10.3.  Našlaičiai: netekę vieno arba abiejų tėvų (pristatomas patvirtinantis dokumentas)

2,5

10.4.  Vaikai iš daugiavaikių šeimų (pristatomi patvirtinantys dokumentai)

2,5

10.5.  Brolis ar sesuo mokosi ar baigė VJG ir aktyviai dalyvauja gimnazijos misijoje 

1-5

10.6. Alumnų, dalyvaujančių  gimnazijos misijoje, vaikai

1-5

10.7.  VJG mokytojų ir darbuotojų vaikai

iki 20

10.8. Vaikai, baigę pradinio ugdymo programą VJG

5

10.9.  Vaikai iš šeimų, bent 2 metus aktyviai dalyvaujančių jėzuitų misijoje,  sielovados ar organizacijų veikloje (patvirtintą rekomendaciją pildo tik deleguotas jėzuitas)

1-10

10.10. Kitų mokyklų, priklausančių Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijai  (LKUA), mokiniai

(pristatomas patvirtinantis dokumentas)

2,5

11. VJG savininkui pritarus, Priėmimo komisija po pokalbio gali nuspręsti nepriimti kandidato mokytis į VJG. Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

12.  Informacija teikiama:

  • internete www.vjg.lt,
  • tel. (8 5) 261 5436,
  • el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

II. Organizacinė dalis

13. Priėmimo vykdymo etapai:

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

13.1  Kandidatų registracija internetu

Nuo kovo 1 d. 10.00 val. iki balandžio 12 d. 16.00 val.

Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

13.2 Priėmimo vykdymo mokestis

Iki balandžio 12 d. 16.00 val.

Priėmimo ir organizavimo išlaidoms padengti mokamas vienkartinis negrąžinamas 60 eurų Priėmimo vykdymo mokestis (toliau – Mokestis). Mokestis mokamas finansinio pavedimo būdu į gimnazijos sąskaitą Nr. LT84 7044 0600 0110 1282, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: „Priėmimo vykdymo į 5 klasę mokestis“, mokinio vardą ir pavardę.

13.3  Kandidato kodas

2–3 darbo dienos

Kodas, gavus Mokestį, suteikiamas kiekvienam kandidatui el. paštu, nurodytu registruojantis.

13.4  Pristatomi papildomi dokumentai

Iki balandžio 12 d. 16.00 val.

Tik el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pristatomi (jei reikia) šie dokumentai:

● patvirtinantis dokumentas, jei vaikas našlaitis;

● patvirtinantis dokumentas, jei vaikas iš daugiavaikės šeimos;

●patvirtinta jėzuito rekomendacija, jei šeima ar vaikas bent 2 metus dalyvauja jėzuitų misijoje, sielovados ar organizacijų veikloje (teikia internetu deleguotas jėzuitas);

● mokinio pažymėjimo kopija, jei  mokosi LKUA ugdymo įstaigoje.

Už duomenų teisingumą ir dokumentų pateikimą laiku atsako prašymą teikiantis asmuo. Duomenys po 04-12 nekeičiami.

13.5 Nuotolinis susitikimas su gimnazijos administracija (tik stojantiems 2024-2025 m.m. į 5-ąją klasę)

Kovo 7 d. 17.30 val.

Prisijungimo nuoroda bus pasidalinta 03-07 d. 16.30 val. čia: www.vjg.lt/priemimas/5klase

Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

13.6 Registracija prieš  Testą

Balandžio 20 d.

I (M) srautas:  8.00–8.25 val.

II (B)srautas: 10.30–10.55 val.

Kandidatas privalo turėti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (pageidautina pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir suteiktą kodą,  dvi rašymo priemones, braižymo priemones (pieštuką, trintuką, liniuotę). Skaičiuotuvais naudotis draudžiama.

13.7  Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas

Balandžio 20 d.

I M srautas:  8.30 val.

II B srautas: 11.00 val.

 (trukmė – 60 min.)

Kandidatą atlydėti  galės iki Testo patalpos tik vienas asmuo, Testo metu atlydėjusiam asmeniui nebus leista likti gimnazijos teritorijoje.

13.8  Testo rezultatų skelbimas

Iki balandžio  29 d. 18.00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.

13.9  Atrinktų kandidatų pokalbis su Priėmimo komisija

Gegužės 2–15 d. nuo 9.00 iki 20.00 val.

Pokalbio laikas skelbiamas kartu su Testo rezultatais. Pokalbio kviečiami iki 120 daugiausiai taškų (pridedami 10.1, 10.310.10 p.) surinkusių kandidatų (iki 60 berniukų  ir iki 60 mergaičių). Pokalbyje dalyvauja abu tėvai (globėjai, rūpintojai), jei vaikas nėra našlaitis (-ė).

13.10  Skelbiami duomenys apie įstojimą / neįstojimą

Iki gegužės 24 d. 18.00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.

13.11  Mokymo sutarčių išdavimas bei skaitmeninių nuotraukų darymas VJG

Birželio 5 d. nuo 15.00 iki 19.00 val.

Laimėjusių konkursą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) išduodamos Mokymo sutartys ir pažyma buvusiai mokyklai apie priėmimą į VJG bei

daroma mokinio (-ės) skaitmeninė nuotrauka.

13.12 Nuotolinis susitikimas su priimtais mokiniais bei jų tėvais

Birželio 7 d. 17.00 val.

Pristatoma priėmimo organizavimo patirtis, klasių formavimo ypatumai,  komentuojama Mokymo sutartis, ugdymo proceso organizavimas nuo rugsėjo 2 d., pristatomi klasių vadovai.

13.13  Pasirašomos Mokymo sutartys

Iki birželio 21 d. 16 val.

Iki numatytos datos nesutvarkius dokumentų, kandidatai be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

13.14  Įstojusieji pateikia dokumentus

Iki birželio 21 d. 16 val.

Kartu su pasirašytomis Mokymo sutartimis (2 egz.) į gimnazijos raštinę (A104 kab.) arba paštu  pristatomi dokumentai:

● galiojantis 2024-2025 m.m. vaiko sveikatos  pažymėjimas 027-1 (matomas e.sveikata.lt sistemoje ne vėliau kaip rugsėjo 15 d. imtinai),

● skaitmeninė nuotrauka (jei nuotrauka daryta ne VJG),

● pradinės mokyklos 4-tos klasės baigimo pažymėjimo kopija,

● gimimo liudijimo kopija (būtina),

● paso kopija (jei išduotas pasas),

● jei vaikui nustatyti SUP, PPT galiojantis dokumentas,

●  užpildyta anketa „Pagrindiniai duomenys apie mokinį“.

13.15  Įstojusieji moka vienkartinį

Įstojimo mokestį

Iki birželio 21 d. 16 val.

Įstojusieji sumoka vienkartinį 300  EUR Įstojimo mokestį. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT84 7044 0600 0110 1282, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: „Įstojimo mokestis  į 5 klasę“, nurodyti mokinio kodą (gautą su sutartimi), vardą ir pavardę. Šis mokestis nėra Atlyginimo už ugdymą dalis.