Priėmimas į 9 (I gimnazijos) klasę

PATVIRTINTA
Lietuvos jėzuitų provincijos administracijos vadovo
2024 m. sausio 19  d. įsakymu  Nr. V-4

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2024–2025 M. M. Į I GIMNAZIJOS KLASES
TVARKOS APRAŠAS

I.  BENDROJI DALIS

1. Mokytis į Vilniaus jėzuitų gimnaziją (toliau – VJG) bus priimami mokiniai iš visos šalies teritorijos, iš šeimų, kurios siekia visuminio jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo, laisvu savo pačių apsisprendimu.

2.  Priėmimo komisiją suformuoja gimnazijos direktorius, tvirtina VJG savininkas.

3. 20242025 m. m. į I gimnazijos klases bus priimta iki 112  mokinių ir, siekiant tenkinti mokinių poreikius, sukomplektuotos 4 klasės:

3.1.  pagilinto matematikos mokymo;

3.2.  pagilinto užsienio kalbų mokymo;

3.3.  pagilinto biologijos ir chemijos mokymo.

4. Pirmoji užsienio kalba – anglų arba vokiečių. Mokiniai, kurie mokėsi kitų užsienio kalbų, nepriimami.

5. Antroji užsienio kalba – vokiečių / anglų / rusų / prancūzų.

6. Vadovaujantis VJG 8 klasių mokinių I pusmečio gerovės programos duomenimis bei mokomųjų dalykų įvertinimais ir/arba mokymosi vidurkio kriterijumi, nustatytas mokinių skaičius gali būti priimtas ne konkurso tvarka. Priėmimo komisija nustato kriterijus bei atitinkančių kriterijus mokinių sąrašą sudaro iki kovo 1 d. ir šeimas informuoja asmeniškai. Kriterijai skelbiami svetainėje internete www.vjg.lt. (Stojantieji ne konkurso tvarka pildo stojimo prašymą-anketą, sumoka 50 proc. Priėmimo vykdymo mokesčio sumos). Šeši šio sąrašo mokiniai atleidžiami nuo Atlyginimo už ugdymą mokėjimo dvejus metus.  Priėmimo komisija pasilieka teisę išbraukti mokinį iš sąrašo, jei mokinys šiurkščiai pažeistų galiojančios Mokymo sutarties nuostatas.

7. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą:

7.1. Testas (tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, matematika);

7.2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

8. Testo trukmė – 60 min. Testas atliekamas raštu gimnazijoje. Stojančiųjų darbai koduojami.

9. Gerbiant asmens privatumą, rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.

9.1. Informacija apie stojimo rezultatus telefonu neteikiama ir nekomentuojama nei raštu nei žodžiu. Testai nerodomi, nekopijuojami ir neišduodami.

10.  Per priėmimą vertinama:

Kriterijai

Taškai

10.1. Testas (dalyko užduoties apimtis procentais: tikyba-iki 25%, lietuvių kalba ir literatūra-iki 45%, matematika-iki 45%). Kas tikrinama

iki 150

10.2. Pokalbis su Priėmimo komisija – ne VJG 8 kl. baigusiems mokiniams.

VJG mokiniams, baigusiems 8 klases ir neturėjusiems drausminių nuobaudų, skiriama 30 taškų, turėjusiems – taškai mažinami.

iki 30

10.3. Našlaičiai, netekę vieno arba abiejų tėvų (pristatomas patvirtinantis dokumentas).

2,5

10.4. Vaikai iš daugiavaikių šeimų (pristatomas patvirtinantis dokumentas).

2,5

10.5. Brolis ar sesuo mokosi ar baigė VJG ir aktyviai dalyvauja gimnazijos misijoje.

1-5

10.6. Alumnų, aktyviai dalyvaujančių gimnazijos misijoje, vaikai.

1-5

10.7. VJG mokytojų ir darbuotojų vaikai.

iki 20

10.8. 20232024 m. miesto ir/ar nacionalinių olimpiadų, kurias organizuoja LMNSC, I–III vietų (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informatikos, fizikos, geografijos ir gamtos mokslų) laimėtojams. Vertinamas tik vienas geriausias pasiekimas (pristatoma patvirtinančio  dokumento  kopija).

1-5

10.9. Vaikai iš šeimų, bent 2 metus aktyviai dalyvaujančių jėzuitų misijoje, sielovados ar organizacijų veikloje (patvirtintą rekomendaciją internetu pildo tik deleguotas jėzuitas).

1-10

10.10. VJG aštuntokai, aktyviai dalyvaujantys gimnazijos veikloje.

1-10

11. VJG savininkui pritarus, Priėmimo komisija po pokalbio gali nuspręsti nepriimti kandidato į VJG. Visų etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

12. Informacija teikiama:

  • internete www.vjg.lt,
  • tel. (8 5) 261 5436,
  • el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

II.  ORGANIZACINĖ DALIS

13.  Priėmimo vykdymo etapai:

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

13.1 Kandidatų  registracija internetu

Nuo kovo 1 d. 10.00 val. iki balandžio 12 d. 16.00 val.

Prašymą internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

13.2 Priėmimo vykdymo mokestis

Iki balandžio 12 d. 16.00 val.

Priėmimo ir organizavimo išlaidoms padengti mokamas vienkartinis negrąžinamas Priėmimo vykdymo mokestis:

● 30 Eur VJG mokiniai;

● 60 Eur iš kitų mokyklų mokiniai.

Mokestis mokamas finansinio pavedimo būdu į gimnazijos sąskaitą Nr. LT84 7044 0600 0110 1282, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Pervedant pinigus, paskirties laukelyje būtina nurodyti „Priėmimo vykdymo mokestis į I klasę“, mokinio vardą ir pavardę.

13.3 Kandidato kodas

2–3 darbo dienos

Kai sumokamas nurodytas mokestis, kandidatui suteikiamas kodas ir atsiunčiamas el. paštu, nurodytu registruojantis.

13.4 Pristatomi papildomi dokumentai

Iki balandžio 12 d. 16.00 val.

Tik el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pristatoma mokyklos patvirtinta pažyma apie II trimestro / I pusmečio rezultatus (ne VJG mokiniams), taip pat  (jei reikia ir vertinama per priėmimą):

* patvirtinantis dokumentas, jei vaikas našlaitis (-ė);

* patvirtinantis dokumentas, jei vaikas iš daugiavaikės šeimos;

* kriterijus atitinkančių olimpiadų diplomų kopijos;

* patvirtinta deleguoto jėzuito rekomendacija, jei šeima ar vaikas bent 2 metus dalyvauja jėzuitų misijoje,  sielovados ar organizacijų veikloje;

Už duomenų teisingumą ir dokumentų pateikimą laiku atsako prašymą teikiantis asmuo. Duomenys po 04-12 nekeičiami.

13.5 Nuotolinis susitikimas su gimnazijos administracija

Kovo 19 d. 17.30 val.

Prisijungimo nuoroda bus pasidalinta 03-19 d. 17 val. čia: www.vjg.lt/priemimas/9klase

Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

13.6 Registracija prieš Testą

(vykdoma VJG patalpose)

Balandžio 20 d.

13.00–13.25 val.

Kandidatas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pageidautina pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir suteiktą kodą, dvi rašymo priemones, braižymo priemones (pieštuką, trintuką, liniuotę) bei skaičiuotuvą be tekstinės atminties.

13.7 Testas

Balandžio 20 d. 13.30 val. (trukmė – 60 min.)

Į gimnazijos patalpas įleidžiami tik Testą laikantys kandidatai.

13.8 Testo rezultatų skelbimas

Iki balandžio 29 d. 18.00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.

13.9 Atrinktų kandidatų pokalbis su Priėmimo komisija

Bus nurodyta kartu su Testo rezultatais

Pokalbio kviečiami a) kandidatai, nesimokę VJG bei patekę į Priėmimo komisijos nustatytą daugiausiai taškų (pridedami 10.1, 10.3–10.10 p.) surinkusiųjų sąrašą; b) VJG mokęsi kandidatai vaiko gerovės komisijos teikimu. Pokalbio data ir laikas skelbiami kartu su Testo rezultatais. Pokalbyje dalyvauja abu tėvai (globėjai, rūpintojai), jei vaikas nėra našlaitis (-ė).

13.10 Skelbiami duomenys apie įstojimą / neįstojimą

Iki gegužės 24 d. 18.00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.

13.11 Sprendimas dėl mokymosi kitoje mokykloje

Per 3 dienas nuo duomenų paskelbimo

Jei priimtas kandidatas nusprendė mokytis kitoje mokykloje, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie tai turi pranešti el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

13.12 Galutinis klasių formavimas

Iki birželio 7 d. (imtinai)

Jei yra laisva vieta, priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys (pranešama asmeniškai el.paštu, nurodytu registruojantis).

13.13 Mokymo sutarčių išdavimas bei skaitmeninių nuotraukų darymas VJG

Birželio 14 d. nuo 14.00 iki 18.00 val.

Laimėjusių konkursą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) išduodamos Mokymo sutartys ir pažyma buvusiai mokyklai apie priėmimą į VJG bei daroma mokinio (-ės) skaitmeninė nuotrauka.

13.14 Pasirašomos Mokymo sutartys

Iki birželio 21 d. 16.00 val.

Pasirašomos Mokymo sutartys su priimtais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Asmenys, iki numatytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

13.15 Įstojusieji pateikia dokumentus

Iki birželio 21 d. 16.00 val.

Kartu su pasirašytomis Mokymo sutartimis (2 egz.) į gimnazijos raštinę (A104 kab.) pristatoma asmeniškai arba paštu dokumentai:

*galiojantis 2024-2025 m.m. vaiko sveikatos  pažymėjimas 027-1, (matomas e.sveikata.lt sistemoje ne vėliau kaip rugsėjo 15 d. imtinai).

* skaitmeninė nuotrauka (jei nuotrauka daryta ne VJG),

* mokymosi pasiekimų pažymėjimo, išduodamo baigusiam pagrindinio ugdymo programos I dalį, kopija (ne VJG mokiniams),

* gimimo liudijimo kopija (ne VJG mokiniams),

* paso kopija (jei išduotas pasas),

* jei vaikui nustatyti SUP, PPT galiojantis dokumentas

* užpildyta anketa „Pagrindiniai duomenys apie mokinį“.